مصطفا

مصطفا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhold your horses١٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٩تند نرو - دست نگه دارگزارش
44 | 1
take part١٦:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٧نقش داشتنگزارش
25 | 1
چتول٢٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٦یه بطر نیم لیتر یه چتول ۱/۴ بطر ۱۲۵ میلیلیترگزارش
34 | 1
sounds١٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٦خوب بنظر میرسه That sounds ok شبیه یه تفریح بنظر میرسه That sounds like funگزارش
124 | 5
man owl١٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤شب زنده دار کسی که تا دیروقت بیدارهگزارش
0 | 0
like it or lump it١٣:٣١ - ١٣٩٧/٠٨/١١چه بخوای چه نخوایگزارش
16 | 1
turn to١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٠مرتکب شدن Sometimes some people turn to crime to prepare their basic needsگزارش
12 | 1
bush١٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٠Bit around the bush طفره رفتنگزارش
37 | 3
pious٠٩:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٠منزهگزارش
7 | 1
counter٢٣:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩مواجه شدنگزارش
30 | 5
پاکنویس کردن١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩Final copyگزارش
0 | 0
kiss off١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦بزن به چاکگزارش
2 | 0
undisclosed١٣:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥ناشناختهگزارش
5 | 0
staple١٨:١٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤کالای اساسیگزارش
101 | 0
surfing١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٧Surfing the net وب گردیگزارش
80 | 3
bangs١٨:١٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٤She has nice bangs موی چتریگزارش
64 | 1
animal husbandry١٦:١٧ - ١٣٩٧/٠٧/١٢Growing domestic animals دامپروری Animal husbandry پیشتر به رشته دامپزشکی اطلاق میشه گزارش
0 | 0
animate١٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/١١To indicat for importance of an issue you can use this word گزارش
7 | 0
authority١٤:٠٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧My office authority selected me to join the conference رئیس گزارش
23 | 1
acronym١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣مخفف و کوتاه شده Like this word SCUBA self contained under water breathing apparatusگزارش
28 | 1
doubtful١١:١١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢Some are still doubtful of the veracity of this phenomenon بعضی هنوز مظنون و مشکوک هستند به راستی این موضوعگزارش
2 | 0
only if once١٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨تنها وقتی کهگزارش
2 | 0
tube١٨:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٦Tube Station ایستگاه متروگزارش
78 | 9
misconception١٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥Wrong Imprssionگزارش
23 | 1
regard١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥در نظر گرفتن گزارش
283 | 1
award١١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٢To officially give someone, something such as a prize or amount of moneyگزارش
21 | 2
antarctica٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢١Arctic/far far north اینم معنی قطب شمال میده فقط واسه اینکه قاطی نشه😉گزارش
85 | 3
suffer١٣:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢١اذیت شدنگزارش
64 | 1
individual١٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٢١In the past, parents could not pay so much attention to individual children تک تکگزارش
99 | 1
tread up١٦:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٨پیشرفت کردنگزارش
0 | 0
pass down١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٨Important skills were passed down from generation to generationگزارش
69 | 1
remarkable١٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٦غیر معمول و غافلگیر کنندهگزارش
64 | 2
reputable١٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٠سرشناسگزارش
12 | 0
sail١٧:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩دریانوردیگزارش
83 | 6
navigational١٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨دریانوردیگزارش
5 | 1
navigational١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨Navigational instruments ابزار ناوبریگزارش
7 | 1
compose١٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨داستان سرایی نگارشگزارش
25 | 1
devoted٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧Self sacrificeگزارش
9 | 0
essayist١٦:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦روزنامه نگارگزارش
2 | 0
Alias١٦:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦Pen name نام مستعار معمولا در مورد نویسندگان صدق میکنگزارش
9 | 1
in depth١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤پوشش دادن کامل یک موضوعگزارش
16 | 1
offend١٤:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤Collocation with CRIMEگزارش
2 | 1
every cloud has a silver lining١٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤برای بین خوبی ها و بدی ها یک موضوع ازاین عبارت استفاده میشه همچنین معادل اون عبارت every garden has weedsگزارش
39 | 11
surround٠٩:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤پیرامونگزارش
46 | 1
status١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠١The position that you have in relation to other people because of your social position موقعیت اجتماعیگزارش
55 | 1
impact٠٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/٠١تاثیر ، نفوذ The effect that a person has on somone Smoking impact is damaging on healthyگزارش
124 | 2
move about١٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩مسافرت کردنگزارش
9 | 1
orientation٠٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩علاقه شخصیگزارش
12 | 1
regardless١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨علی رغم , صرف نظر از, بی توجه I spend a lot of money on things regardless of my necessityگزارش
51 | 1
insight١٥:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨نگرشگزارش
99 | 2

فهرست جمله های ترجمه شده