برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی زمانی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متهم نقض کنند ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

2 نوعی از ادعا که در ادعا نامه ثبت اختراع استفاده میشود که مربوط به بهبود سیستم ،فرایند یا فرمول شیمیایی از قبل کشف شده میباشد ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|