برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی زواری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از ذهنم پرید
I forgot
١٣٩٩/١١/٠١
|

2 خانواده ای که از امکانات رفاهی لازم برای یک زندگی ایده ال محرومند
A family, not having the things that are necessary for pleasant life, such as mo ...
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

3 خانواده مستحکم
خانواده ای که به خوبی با هم زندگی می کنند
متضاد broken home
١٣٩٩/١٠/٢٧
|