برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی فیروزیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صفر ١٣٩٧/١٢/١٦
|

2 horrifying ترسناک ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

3 زیاد سرد نبود. مقداری بیش از کمی سرد بود ١٣٩٧/١١/١١
|

4 اتاق یا مکانی که بسیار بزرگ باشد و در آن افراد متفاوتی صحبت کنند و اطلاعات خود را به اشتراک افراد حاضر در آن بگذارد ١٣٩٧/١١/١١
|

5 No success is conceivable without hard work ١٣٩٧/١١/٠٦
|

6 فعال .با انرژی . ١٣٩٧/١١/٠٦
|

7 تلاش . کوشش. ١٣٩٧/١١/٠٦
|

8 مترادف. Make ١٣٩٧/١١/٠٦
|