برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی فتلاوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یعنی قبر.موت.مرگ ١٣٩٩/١٢/١٤
|

2 معنی.....از عموها.از حومه.از دوربر.
١٣٩٩/١٢/١٣
|

3 حبک..عشقم.دوستم.عزیزجونم.یارم.قشنگم ١٣٩٩/١٢/١١
|