برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تداعی کردن‌‌‌‌/به یاد چیزی انداختن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

2 نرخ - تعداد وقوع - دفعات ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

3 (از) نوادگان ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

4 از نظر اداری
از لحاظ اداری
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

5 نهایت/بیشترین استفاده را از چیزی کردن ١٣٩٧/٠٣/١٢
|