برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مری امیرخانلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جت ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

2 فرز ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

3 از دهان بیرون آمده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

4 حرف

کلمه

حدیث
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 پروردگاری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 در لغت میتواند به معنای آفریدگاری باشه. ١٣٩٨/٠٦/١٦
|