برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حاجی زاده

استاد دانشگاه-کارشناسی ارشد معماری به معماری
حسابدار ارشد
تدوین و طراحی با نرم افزارهای تدوین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گمراهی-نابودی ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

2 انر ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

3 ورودی-بهاء ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

4 ادم ناتو -بد ذات ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

5 ادم ناتو ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

6 با ابرو ١٣٩٨/٠١/٢٨
|