مرتضی طوسی

مرتضی طوسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtoddling١٨:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤جست و خیز کودکانهگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهnephew١٨:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٤
• I watched my 2-year-old nephew toddling around after his puppy.
من برادرزاده ی 2 ساله ام را در حالی که دور سگش جست و خیز میکرد دیدم
14 | 1