منیره هاشمی

منیره هاشمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdaily dozen١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٩( قدیمی/غیررسمی ) ورزش روزانهگزارش
0 | 0
keep count٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦حساب کتابگزارش
0 | 0
get something off the ground١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨کاری را آغاز و شروع به پیشرفت کردنگزارش
0 | 0
jodhpurs١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥شلوار سوارکاریگزارش
0 | 0
contribute to a debate٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣در بحث شرکت کردنگزارش
2 | 0
in practical terms٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣به لحاظ عملیگزارش
2 | 0
in relative terms٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣به نسبتْگزارش
7 | 0
in broad terms٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣به عبارت کلیگزارش
5 | 0
in absolute terms٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣بدون مقایسه با دیگر مواردگزارش
2 | 0
interim٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣میان مدتگزارش
5 | 0
productum١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣( فلسفه ) امر مرجّحگزارش
0 | 0
euthymia١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨فاز ثبات خلقی ( حالتی در بیماری bipolar است که شخص نه حالت mania دارد و نه دچار depression است. در این حالت، شخص دارای احساساتی معمول و متوازن از شاد ... گزارش
5 | 0
maintain a united front١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦در جبهه مشترک به نبرد علیه چیزی پرداختنگزارش
0 | 0
hit the wall١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤بی انرژی شدن و دیگر توان ادامه نداشتنگزارش
5 | 0
remain in the dark١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٢بی اطلاع و غافل ماندنگزارش
0 | 0
term of endearment٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨نامی که کسی یا چیزی را با آن صدا میزنیم و نشان دهنده علاقه است، مثل �عزیزم�گزارش
0 | 0
tangentially١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥ضمنیگزارش
0 | 0
organize١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥سر و سامان پیدا کردن ( vi )گزارش
14 | 1
check١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣جلوگیری کردن از Stop or slow the progress of ( something, typically something undesirable ) Example: Efforts were made to check the disease گزارش
5 | 0
observe١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢( از طریق بررسی ) متوجه شدنگزارش
5 | 1
no more than١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨برای تاکید بر کوچک و ناچیز بودن یک عدد استفاده میشود: ‏. After no more than 10 microseconds, the particles of matter joined together ۱۰ میلی ثانیه ب ... گزارش
12 | 1
leave it at that١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٦ول کن، بگذر، بی خیالش شوگزارش
18 | 0
no fewer than١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٥برای نشان دادن بالاتر از انتظار بودن یک عدد استفاده میشود No fewer than 200 people responded تعداد ۲۰۰ نفر پاسخگو بودند که فراتر از حد انتظار ما بود.گزارش
9 | 0
exceeding١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٥( رسمی ) بیشتر ازگزارش
14 | 0
go on to١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩ادامه دادن و کاری جدیدی را پس از کار قبلی انجام دادنگزارش
16 | 0
look back over١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩مرور کردنگزارش
0 | 0
go back over١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩مرور کردنگزارش
7 | 0
point up١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩مورد تاکید قرار دادنگزارش
7 | 0
yawning chasm١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧شکاف عمیق، شکاف معنادارگزارش
2 | 0
great divide١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٧تفاوت از زمین تا آسمانگزارش
0 | 0
rigorous methodology١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥روش تحقیق موشکافانهگزارش
0 | 0
apparent discrepancy١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٥مغایرت واضحگزارش
0 | 0