برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلمان ملازهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با عرض سلام واحترام:
آقای علیم ملازهی من کل سربازی هارونگفتم
فقط کسانی که از جد ملادرداد وملاگل داد هستن
از نسل پسکوهی هاهستن نه کل سرباز
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

2 ودرزم ؛هیچ کسی حق ندارد به ملازهی های پسکوه و سرسوره و...اهانت کند حتی شما دوست عزیز.... ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 و ملازهی های پسکوه هفت پشت کاملا ملا هستن
از نسل ملا جان داد و ملازهی اصل هستن ن سجلی
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

4 و ملازهی های سرباز باملازهی های پسکوه از یک نسل هستند :ازملازهی های پسکوه میتوان از :
مرحوم ملالال محمد و مرحوم ملا محمدعضیم و مرحوم ملافقیر محمد ...
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

5 ملازهی های پسکوه:از جد ملا جان داد هستند
سه برادر از افغانستان به بلوچستان امدن:بنام ملا جان داد و ملا درداد وملا گل داد ،
ملا جان داد پس از ا ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

6 سلمان ملازهی
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|