برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 ساکت و بی حرکت ماندن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

102 not pleasant
ناخوشایند
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

103 my goodness
خدای من
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

104 تقدیم می کند ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

105 belong up
متعلق بودن به
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

106 با تمام وجودم ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

107 ضرر
زیان
آسیب
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

108 فروریختن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

109 تند تند ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

110 نابود کردن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

111 بدبختی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

112 غرق شده ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

113 پا برجا بودن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

114 توان نگهداری داشتن
توانایی نگهداری داشتن
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

115 منو منتظر نذار ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

116 مطمئن بودن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

117 محکم بگیر خودتو ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

118 گرسنگی کشیدن
از گرسنگی مردن
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

119 جعبه سیاه ١٣٩٩/٠١/٢١
|

120 تا به ١٣٩٩/٠١/٢١
|

121 leave
ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٢١
|

122 سیر کردن
گردش کردن
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

123 برخواستن ١٣٩٩/٠١/١٤
|