محمدحسین کوزه گران

محمدحسین کوزه گران استاد دانشگاه
مدرس حرفه ای IELTS


آیدی تلگرام. MOHOK63@

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهferret out١٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٧فضولی کردنگزارش
18 | 1
fluffy٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦لباس پرز دارگزارش
25 | 1
odd days٠٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨روزهای فرد یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه هاگزارش
44 | 1
even days٠٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨روزهای زوجگزارش
32 | 1
prespective١٤:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦نگاه و نظرگزارش
16 | 1
matured٢٣:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢وقتش شدهگزارش
23 | 0
come along١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢همراهی کردنگزارش
189 | 1
pack١٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢معمولا به صورت packed یعنی بار سفر و بستنگزارش
55 | 1
send out٠٨:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠١بیرون رفتنگزارش
18 | 1
it will never fly١٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥به درد نمیخورهگزارش
28 | 0
wreck١٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٧لاشه کشتی و هواپیماگزارش
44 | 1
ponytail١١:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٧( Noun ) آرایش دم اسبی گیسوگزارش
23 | 0
khaki١١:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٧( رنگ ) خاکیگزارش
32 | 0
preppy١١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٧لباس - ساده لباس مخصوص مدارسگزارش
83 | 1
punk٠٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٧نوعی مدل مو ( کاملا کنار موهارو کوتاه میکنند و روی آن را صاف بالا میدهند )گزارش
71 | 1
afford to١٣:١٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٦تواناییگزارش
57 | 0
it was wild١٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٦عجیب و غریبگزارش
30 | 0
immerse٠٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٤در معرض چیزی قرار گرفتنگزارش
51 | 0
further٠٨:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٤در آینده کاری را ادامه دادنگزارش
62 | 2
attending٠٨:٢٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٤پیوستن به گروهیگزارش
48 | 1
cram٠٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٤سریع درس خواندنگزارش
37 | 1
crack٢١:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨اصلا مطالعه نکردن ( کتاب )گزارش
53 | 2
cinch٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨آسانگزارش
34 | 0
glamorous٢٠:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨مشتاقگزارش
32 | 2
thrilled٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨ذوق زده شدنگزارش
191 | 2
grasp١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨متوجه شدنگزارش
122 | 1
keenly١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨خیلی هوشمندانهگزارش
21 | 0
فوق دیلپم١٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨Associateگزارش
21 | 0
diploma١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨دیپلم ( حتما باید 12سال باشد ) گزارش
30 | 1
check design١٠:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨چهارخانهگزارش
34 | 0
ارزان١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧Inexpensiveگزارش
34 | 2
skate١٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧آدم بد و غیرقابل اعتمادگزارش
28 | 1
desert١٠:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧متروکهگزارش
48 | 4
purple٢٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٤رنگ بنفشگزارش
80 | 1
dull colour٢٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٤رنگ مات ( مثل خاکستری )گزارش
34 | 1
suit٢٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣مناسب بودن خواستگاری گزارش
69 | 2
hand me down٠٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢لباس کهنهگزارش
48 | 1
vibrant٠٩:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢ترکیبی از رنگهای روشن یا فسفریگزارش
46 | 0
vast array٠٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢تعداد زیادی گزارش
34 | 0
funky٠٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢لباسهای عجیب و رنگارنگ ( غیر رسمی )گزارش
87 | 0
choosy٢١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠١مشکل پسند در مورد لباسگزارش
78 | 1
occasions٢١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠١مناسبتهاگزارش
168 | 2
innovations١٤:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠١اکتشافاتگزارش
34 | 1
haggling١٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/٠١با مشاجره تخفیف گرفتنگزارش
37 | 0
tempted١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠١گول خوردنگزارش
67 | 1
fade١١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠١کم رنگ شدن ( لباس )گزارش
51 | 0
shrank١١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩آب رفتن ( در لباس )گزارش
78 | 0