برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد شورگشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلقی کردن ١٣٩٩/٠٨/٢١
|