برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین شریفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 -تابع ناپیوسته(در ریاضیات)
-ناصاف
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 تابع ناپیوسته(در ریاضی)
ناصاف
١٤٠٠/٠٢/١٤
|