برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد صادقین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اگر اول جمله بیاید یعنی (پس بنابرین)اگر وسط جمله بیاید یعنی خیلی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

2 idiot ١٣٩٩/٠١/٢٤
|