محمد ولی زاده

محمد ولی زاده محمد ولی زاده
تمامی سفارشات فتوشاپ، فالوور فیک، طراحی لوگو و وبلاگ و ساخت ربات های تلگرام
برای سفارش در دایرکت پیام دهید
https://instagram. com/_u/mohammad_vlz_f

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهencouraged١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨مخالف discouraged به معنی دلسرد و بودن امیدگزارش
34 | 3
give up١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦Stop trying to do sthگزارش
53 | 1
binoculars١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠Binoculars are glasses like telescopes دوربین شکاریگزارش
62 | 1
shade١٦:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠shelter from direct light or heat یا a plant that needs a lot of shade یا Shade is an area that is out of direct sunlight همه ی اینها میشه بستگی دا ... گزارش
71 | 2
center١٦:٤٩ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠Center is a place or building where an activity is done جایی یا سختمانی که کاری در ان انجام میشده و اکنون تمام شدهگزارش
74 | 3
passenger١٦:٤٥ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠A person who ia traveling کسی که سفر میکند رونده مسافر مسافر کننده بعضی جا ها پیک هم میشه در قالب صفت هم میشه مسافرتیگزارش
34 | 2
sneaker١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥Comfortable shoes for playing sportsگزارش
85 | 1
remote١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٢١far away یا far, not nearگزارش
51 | 1
by١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧Beside; very nearگزارش
78 | 2
as such١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦همینطورگزارش
51 | 1
airline١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤کمپانی ای که خدمات هوایی به مردم ارائه میدهدگزارش
85 | 3
catch٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٢خانم ( miss tanha ) عزیز معنی واژه رو اشتباه نوشتید. شما این رو با کلمه ی /pass out/ اشتباه گرفتید. معنیش میشه ( stop or hold somthing that is moving ... گزارش
131 | 1
alarm١٣:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧A machine that warns you of something or the feeling that you have when somethings happens that you do not expectگزارش
90 | 4
shiny١٣:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧Bright or some clothes that bright and lightگزارش
67 | 1
fun١٣:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٧Enjoyment or what you think is enjoyble and makes you feel happyگزارش
87 | 6
patient١٤:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٥Patient means able to remain calmگزارش
131 | 3
receives١٥:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٢٨دریافت کردن ( برای دریافت نامه هم هست )گزارش
78 | 1
episodes١٦:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٢٣قسمت هر سریالگزارش
57 | 1
talk١٥:٣٤ - ١٣٩٧/١١/١٦Speach Conversationگزارش
55 | 1
make up١٧:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٠٩تصمیم گرفتنگزارش
78 | 2
make up١٧:٢٧ - ١٣٩٧/١١/٠٩Make up your mindگزارش
57 | 2
crash١٥:١٦ - ١٣٩٧/١١/٠٩Hit and make aloud noiseگزارش
202 | 3
accident١٥:١١ - ١٣٩٧/١١/٠٩dangerous or unpleasant happeningگزارش
106 | 4
autograph١٥:١٠ - ١٣٩٧/١١/٠٩Signature of a famous personگزارش
97 | 3
sign١٥:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠٩Write your name at the end of a letterگزارش
218 | 8
sunburn١٥:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٠٩Red skin that you get after being bin strang dunlight vfor too longگزارش
172 | 4
studio١٤:٥٦ - ١٣٩٧/١١/٠٩A place where TV programs and movies are madeگزارش
195 | 3
cart١٦:٠٣ - ١٣٩٧/١١/٠٧People pay money to or get money from a cart in a bank or storeگزارش
101 | 6
take out١٧:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠٢A rstaurant that sells food wich you eat somewhere else is a takeoutگزارش
110 | 3
mama١٤:٥٨ - ١٣٩٧/١١/٠٢مامان اشاره به فیلم Mama2014گزارش
60 | 0
bush١٤:٥٦ - ١٣٩٧/١١/٠٢شونه خالی کردنگزارش
62 | 1
like١٤:٥٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢به فرض مثال/دوست داشتم/شبیه چیزی ( اگر با look بیاید:look like ) /لذت بردن از موقعیتی یا چیزیگزارش
101 | 3
do laundry١٤:٤٨ - ١٣٩٧/١١/٠٢رخت شستن شستن لباس های کثیفگزارش
115 | 3
do the laundry١٤:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٢شستن لباس های کثیفگزارش
152 | 9
lemon١٤:٤٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢آدم بی مصرفگزارش
62 | 2
chip١٤:٣٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢بیسکویت Chocolate chipگزارش
85 | 3
arrow١٤:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٠٢شخصیت سریال arrow در شرکت DC به معنی کماندارگزارش
87 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهwear١٥:٢٠ - ١٣٩٧/١١/١٦
• He wore a mustache when he was in college.
او وقتی که در دانشگاه بود سبیل ( مصنوعی ) گذاشته بود.
48 | 1
wear١٥:١٨ - ١٣٩٧/١١/١٦
• She has a lot of jewelry that she has never worn.
او دارای جواهرات زیادی است که هرگز نپوشیده است
53 | 1
autograph١٧:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٠٩
• He signed his autograph for the little girl.
او برای ان دختر کوچک امضا کرد
97 | 2
sunburn١٦:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٠٩
• She likes to sunburn.
او دوست دارد که افتاب بگیرد
92 | 5
sunburn١٦:٤١ - ١٣٩٧/١١/٠٩
• His face, at the moment, was peeling from sunburn.
صورتش از افتاب سوختگی پوست پوست کرد
83 | 6