برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آدم شناخته شده ١٣٩٨/١١/١٨
|

2 بیچارگی و ناتوانی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

3 شرایط نا خوشایند،وضعیت بحرانی
١٣٩٨/١١/٠٦
|

4 لباس نظامی پوشیدن و خود را آماده ی جنگ کردن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

5 هدف ها ،خواسته ها،امید ها ١٣٩٨/١١/٠٥
|

6 باتقوا،درستکار،مومن،پاکدامن،پارسا ١٣٩٨/١١/٠٥
|

7 دشنام،حرف ناروا،حرف ناسزا ١٣٩٨/١١/٠٤
|

8 وضعیت،شرایط ،اتفاقها،اوضاع،قید ١٣٩٨/١١/٠١
|