برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدرستی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

2 چریک ١٣٩٧/١١/٢٨
|

3 وحشت زده، مضطرب ١٣٩٧/١١/١٧
|

4 به فراموشی سپردن (حادثه یا رویداد تلخ و...)
فراموش کردن
Stop yourself from thinking about or remembering sth
١٣٩٧/١١/١٧
|

5 گیرایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

6 بچه زود بالغ
١٣٩٧/١١/٠٩
|

7 بین طبقاتیِ اجتماعی ١٣٩٧/١٠/١٤
|

8 Involving or combining different social classes ١٣٩٧/١٠/١٤
|

9 پر شدن
Fill with
If a table groans with food, there is alot of food on it
١٣٩٧/١٠/١٤
|

10 سرحال آوردن، شاد کردن
To become or make sb more cheerful
١٣٩٧/١٠/١٤
|

11 مقابله کردن ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

12 محجبه ١٣٩٧/١٠/٠٤
|