برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر محمد خرمی

روانشناس
Khorrami@rocketmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برو سرِ اصل مطلب ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

2 خالی نبند! ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

3 گول خوردم ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

4 گند زدن!

He really blew it!
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

5 بیچاره شدیم! ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

6 _ Idiom:

زِر نزن!
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

7 I'm thirsty= I'm parched
خیلی تشنه ام
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

8 مشخص شدن. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

9 هنر کردی! ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

10 غذایی که خلق ما رو تغییر میده.
its the type of food that can change your mood. like chocolate can make you happy when you are sad.
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

11 از این طرف ...
. a polite thing to say when you are
leading someone somewhere

Examples: Your table is ready. Right this way. Your waite ...
١٣٩٨/١١/٢٨
|

12 آیا احیانا می دونی که ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

13 باردار بودن. حامله بودن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

14 یک چیز آزار دهنده که از شدت آن کم شود.
١٣٩٨/١١/٢٥
|

15 Commonly used it by 'bad boys' or 'gangsters'. 'Bless' has many meanings with different people and different conversations.
'It's bless' usually ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

16 باور کردم ١٣٩٨/١١/٢٥
|

17 شایستگی ١٣٩٨/١١/٢٤
|