مَمَد

مَمَد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprosecutor١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤Attorney general میشه دادسنانگزارش
7 | 0
agent provocateur١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤مامور مخفیگزارش
0 | 0
financial times١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤روزنامه سیاسی، اقتصادی که مرکز آن در لندن است و در ۲۳ کشور جهان شعبه دارد.گزارش
0 | 0
plain cloth agent١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مامور مخفیگزارش
0 | 0
military post١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣پایگاه نظامی، قرارگاه نظامیگزارش
2 | 0
war powers١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢اختیارات جنگیگزارش
0 | 0
unitary government١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢دولت مرکزی حکومت مرکزیگزارش
0 | 0
bbc١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢محل دروغ و شایعه پراکنی علیه ایران آریاییگزارش
12 | 1
paper war١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢مشاجره بین روزنامه هاگزارش
0 | 0
blue collar١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢میشه کارگر ولی White - collar میشه: کارمندگزارش
5 | 0
gunboat diplomacy١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١سیاست زور و تهدیدگزارش
2 | 0
bandwagon١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠کاروان تبلیغاتی در انتخابات بیشتر در آمریکا دیده میشهگزارش
0 | 0
ejaculate١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ارضا شدنگزارش
5 | 0
divorce bill١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠طلاق نامهگزارش
0 | 0
remuneration١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اجرت المثلگزارش
0 | 0
conduct١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سندروم دیس لایک بی قرار دارهگزارش
12 | 1
guarantee ruling١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: قرار تامینگزارش
0 | 0
at wife's request١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٩طلاق خُلعیگزارش
0 | 0
incurable١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩صعب العلاجگزارش
0 | 0
unsociability١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٩سوءِ معاشرتگزارش
0 | 0
refrain١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٩استنکافگزارش
0 | 0
endow١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٩بَذْلگزارش
0 | 0
irrevocable١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: بلاعزل ( در امور وکالت )گزارش
0 | 0
substitution١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: توکیل ( یعنی کسی را وکیلِ خود کردن ) مثلا شوهر، همسر خود را در امور طلاق، وکیل یا جانشین خود می کند.گزارش
0 | 0
arm candy١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧همراه جذاب جنسیگزارش
0 | 0
when possible١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حقوق: ( عندالاستطاعه )گزارش
2 | 0
debt١٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حقوق: ( ذِمِّه )گزارش
0 | 0
in addition to١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥به انضمامگزارش
0 | 0
spouses١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥زوجینگزارش
7 | 0
sugar cone١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کلّه قند ( برای مراسم عقد ازدواج یا مهمانی ها کاربرد دارد )گزارش
2 | 0
no transaction١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ممنوع المعاملهگزارش
0 | 0
movable١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢( حقوق ) : مال منقولگزارش
0 | 0
front١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٢مُشرفگزارش
0 | 1
first quarter٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١١سه ماهه اولگزارش
0 | 0
minister of state٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩معاون وزیرگزارش
0 | 0
stormy meeting١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩جلسه پُرتشنجگزارش
0 | 0
city manager١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦شهردار با Mayor مترادف است.گزارش
0 | 1
mayoral١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦شهرداریگزارش
0 | 0
mayor١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦City Managerگزارش
7 | 0
cabinet secretary١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦رئیس دفتر نخست وزیریگزارش
2 | 0
black news١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦اخبار مایوس کنندهگزارش
0 | 0
hold١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦تحت اختیارگزارش
5 | 0
نخست وزیر٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣Premierگزارش
0 | 1
underground press١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣نشریات سریگزارش
0 | 0
red flag١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣یعنی انقلاب و شورشگزارش
0 | 0
political baggage١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣عقیده سیاسیگزارش
0 | 0
injure١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣مجروحگزارش
0 | 0
fallujah١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣شهر فلوجه در سوریهگزارش
0 | 0
cold peace٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢صلح موقتگزارش
0 | 0
hot news٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢اخبار جدیدگزارش
0 | 0