مَمَد

مَمَد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprosecutor١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤Attorney general میشه دادسنانگزارش
18 | 1
agent provocateur١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤مامور مخفیگزارش
0 | 1
financial times١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤روزنامه سیاسی، اقتصادی که مرکز آن در لندن است و در ۲۳ کشور جهان شعبه دارد.گزارش
2 | 1
plain cloth agent١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مامور مخفیگزارش
0 | 1
military post١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣پایگاه نظامی، قرارگاه نظامیگزارش
2 | 1
war powers١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢اختیارات جنگیگزارش
0 | 1
unitary government١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢دولت مرکزی حکومت مرکزیگزارش
0 | 1
bbc١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢محل دروغ و شایعه پراکنی علیه ایران آریاییگزارش
23 | 2
paper war١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢مشاجره بین روزنامه هاگزارش
0 | 1
blue collar١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢میشه کارگر ولی White - collar میشه: کارمندگزارش
23 | 1
gunboat diplomacy١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١سیاست زور و تهدیدگزارش
5 | 1
bandwagon١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠کاروان تبلیغاتی در انتخابات بیشتر در آمریکا دیده میشهگزارش
2 | 1
ejaculate١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ارضا شدنگزارش
18 | 1
divorce bill١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠طلاق نامهگزارش
0 | 1
remuneration١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اجرت المثلگزارش
7 | 1
conduct١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سندروم دیس لایک بی قرار دارهگزارش
57 | 5
guarantee ruling١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: قرار تامینگزارش
0 | 1
at wife's request١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٩طلاق خُلعیگزارش
0 | 1
incurable١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩صعب العلاجگزارش
12 | 1
unsociability١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٩سوءِ معاشرتگزارش
0 | 1
refrain١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٩استنکافگزارش
0 | 1
endow١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٩بَذْلگزارش
0 | 1
irrevocable١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: بلاعزل ( در امور وکالت )گزارش
5 | 1
substitution١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٩حقوق: توکیل ( یعنی کسی را وکیلِ خود کردن ) مثلا شوهر، همسر خود را در امور طلاق، وکیل یا جانشین خود می کند.گزارش
7 | 1
arm candy١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧همراه جذاب جنسیگزارش
2 | 1
when possible١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حقوق: ( عندالاستطاعه )گزارش
2 | 1
debt١٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حقوق: ( ذِمِّه )گزارش
0 | 1
in addition to١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥به انضمامگزارش
2 | 1
spouses١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥زوجینگزارش
25 | 1
sugar cone١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کلّه قند ( برای مراسم عقد ازدواج یا مهمانی ها کاربرد دارد )گزارش
5 | 1
no transaction١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ممنوع المعاملهگزارش
0 | 1
movable١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢( حقوق ) : مال منقولگزارش
0 | 1
front١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٢مُشرفگزارش
2 | 1
first quarter٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١١سه ماهه اولگزارش
5 | 0
minister of state٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩معاون وزیرگزارش
2 | 0
stormy meeting١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩جلسه پُرتشنجگزارش
2 | 0
city manager١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦شهردار با Mayor مترادف است.گزارش
0 | 1
mayoral١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦شهرداریگزارش
0 | 0
mayor١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦City Managerگزارش
12 | 0
cabinet secretary١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦رئیس دفتر نخست وزیریگزارش
5 | 0
black news١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦اخبار مایوس کنندهگزارش
2 | 0
hold١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦تحت اختیارگزارش
9 | 0
نخست وزیر٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣Premierگزارش
0 | 1
underground press١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣نشریات سریگزارش
0 | 0
red flag١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣یعنی انقلاب و شورشگزارش
5 | 0
political baggage١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣عقیده سیاسیگزارش
0 | 0
injure١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣مجروحگزارش
0 | 1
fallujah١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣شهر فلوجه در سوریهگزارش
0 | 0
cold peace٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢صلح موقتگزارش
2 | 0
hot news٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢اخبار جدیدگزارش
0 | 0