برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باد بهاری یا بادی که از طرف شمال شرقی می وزد. ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

2 بزرگوار ١٣٩٧/١٠/١٢
|