برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mohamad daichi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از حوص خرید کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

2 حریص ١٣٩٩/٠١/١٨
|

3 prostitute جنده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

4 jackhole
jackass
asshole
١٣٩٩/٠١/١٣
|

5 shove هل دادن از push قوی تر
give sb shoveتنه زدن به کسی
shove off
we shove the couch behind the door
١٣٩٩/٠١/١٣
|

6 بی ازار یا بی اسیب ١٣٩٩/٠١/١٣
|

7 عمق سنج
take lead line & tell me how feet deep is the ocean
١٣٩٩/٠١/١٣
|

8 نرده the old man when coming up the stairs he has to get the railing ١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 غیر قابل رفع
she spilt the coffee on the cloth and make a
immense stain and I do guess its unremovable
١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 بر عکس
turn somthing upside down
یعنی زیرو کردن
١٣٩٩/٠١/١١
|

11 بچه این بعضی ها اشتباه معنی کردند
I'm a doctor and as a doctor i know what to prescribe
I'm a doctor and as such a doctor i know what to pres ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

12 پست ١٣٩٩/٠١/١١
|

13 فیلم ساز ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 goose جمعش میشه geese
geese immigrate in winter by nature
١٣٩٩/٠١/١١
|

15 بابا مجید این جا میشه غاز غاز
١٣٩٩/٠١/١١
|

16 روده بر کننده بسیار خنده دار ١٣٩٩/٠١/١١
|

17 حلقه فیلم ١٣٩٩/٠١/١١
|

18 مواد نمیشه گفت در اصل مخفی کردن
why u try to stash the drug

١٣٩٩/٠١/٠٩
|

19 احمق ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

20 اصطلاح رانندگی جلوش نپیج ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

21 قدر نشناس ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

22 دهان کسی رایگان
the theives gagged the owner
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

23 سرقت کردن البته چیزهای با ارزش و مسلحانه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

24 کس کشی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

25 برای همیشه forever forgood ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

26 لاس زدن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

27 دیوانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

28 خلاصه بگم بی اجازه وارد ملک کسی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

29 i tried baking a cake with mixture of a sack of wheat flour and one white egg ans some sugar ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

30 خصومت دشمنی داشتن
feud
fuel سوخت
feud with sbover sth
our tribes feud with eachother over the territory
١٣٩٩/٠١/٠١
|

31 مصیبت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

32 اعلام یا اعلان کردن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

33 خدمتکار ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

34 مزدور کسی که برا پول هر کاری بکنه ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

35 مرموز یا اسرار آمیز
this is a mysterious house and i can hear screaming of ghosts everynight
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

36 دست به دست کردن چیزی
pliz pick up one and hand around the rest
١٣٩٨/١٢/٢١
|

37 ریاکار ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

38 she's hale and heartyاون سالم و سلامت ١٣٩٨/١٢/١٧
|

39 آشفته پریشان ١٣٩٨/١٢/١٦
|

40 خیس کردن یا شدن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 callous
• Her callous attitude repels me.
• رفتار سنگ دلانه او مرا بیزار کرد
١٣٩٩/٠١/١٥
|

2 admission
• Admission to this movie is only two dollars.
• بلیط ورود برای این فیلم. فقط دو دلار
١٣٩٩/٠١/١٣
|

3 hothead
• The riots were started by a few hot-headed youths.
• شورش ها توسط تعداد جوانی زود خشم یا عصبانی شروع شد
١٣٩٩/٠١/١١
|

4 step out
• It's impossible to get me to step out.
• این غیر ممکن که بتونی منو از اینجا بیرون ببری
١٣٩٩/٠١/١١
|

5 furious
• He is furious at the way his wife has been treated.
• اون از این طوری که همسرش رفتار کرده است عصبانی هست
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

6 furious
• Furious citizens rioted, setting fire to buildings and looting shops.
• شهروندان خشمگین شورش کردند و ساختمان هارو با آتش کشیدند و مغازه هارو غارت کردند
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

7 insatiable
• She had an insatiable hunger for knowledge.
• اون اشتیاق سیرنشدنی برای دانش داشت
١٣٩٨/١٢/١٨
|

8 lavatory
• May I use your lavatory I'm bursting!
• ممکنه از دست شویی تون استفاده کنم دارم میترکم
١٣٩٨/١٢/١٥
|