برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کمیجانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در منهاج البیان ابن جزله( ابو علی یحیی بن عیسی بغدادی) در مبحث اشیاف اضطر حماطیفان آمده:
....جدوه تازی و صبر یعنی جدوار...
این جمله نشان میدهد ...
١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

2 ریشه آن کثر(زیاد) است. در کتب طب سنتی از این کلمه جایگزین کلمه�زیادی� است ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|