محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهauditory sensation area١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩منطقه حسی شنواییگزارش
0 | 0
auditory organ١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اندام شنیداریگزارش
0 | 0
auditory hallucination١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩توهم شنیداریگزارش
2 | 0
auditory nerves١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩عصب شنواییگزارش
2 | 0
temples١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩گیجگاه گزارش
5 | 1
magnetic resonance٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨اشعه مغناطیسیگزارش
0 | 1
rear٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨عقبگزارش
9 | 0
oblong٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨مستطیلیگزارش
0 | 1
bottom٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨زیرینگزارش
5 | 1
magnetic resonance imaging٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨MRIگزارش
7 | 1
tracing٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨ردیابیگزارش
5 | 0
gyri٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨جیروس یا شکنج مغزیگزارش
9 | 0
convolutions٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨چین خوردگیگزارش
0 | 0
sulci٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨شیار مغزی سولکوسگزارش
2 | 0
fissure٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨چین چوروکگزارش
0 | 1
outer surface٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨سطح بیرونیگزارش
0 | 0
surface٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨Outter surface سطح بیرونیگزارش
2 | 0
تخدیر١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بی حسیگزارش
5 | 0
bipolar mood disorder١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧اختلال خلقی دو قطبیگزارش
0 | 0
major depressive disorder١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧افسردگی اساسی افسردگی عمده Unipolarگزارش
0 | 0
unipolar depression١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧افسردگی یک قطبی یا افسردگی اساسی MDDگزارش
0 | 0
unipolar١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧یک قطبیگزارش
0 | 0
manufacturing٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تولد ساختنگزارش
0 | 0
away from٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧جابجا کردن منتقل کردن دور ازگزارش
2 | 0
size٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧- شدتگزارش
2 | 0
all or none proposition٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧همه یا هیچگزارش
2 | 0
refractory period٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧دوره بی پاسخی دوره نقاهتگزارش
2 | 0
refractory٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بی پاسخی نقاهتگزارش
0 | 0
cleft٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شکافگزارش
0 | 0
firing٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شلیکگزارش
2 | 1
inflow٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧درون ریزگزارش
0 | 0
small knob٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧برامدگی های کوچکگزارش
0 | 0
said to be٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گفته میشودگزارش
2 | 0
surrounded٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧احاطهگزارش
2 | 0
branching٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شاخهگزارش
0 | 0
released٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧رهاشدهگزارش
2 | 0
gap٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧فاصله شکافگزارش
2 | 0
knob٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧برامدگیگزارش
5 | 0
terminal٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧پایانیگزارش
5 | 0
bladder٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧مثانهگزارش
7 | 0
prevent٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧Inhibitگزارش
5 | 0
insulating٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧عایقگزارش
2 | 0
projection٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧برامدگیگزارش
7 | 0
glands٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧غدهگزارش
9 | 0
nerves٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧عصبگزارش
5 | 0
bundles٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گروهی مجموعه ایگزارش
5 | 0
contract٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧منقبض شدنگزارش
2 | 0
constricts٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تنگ کردن محدود کردنگزارش
0 | 0
dilates pupils٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گشاد شدن مردمک چشمگزارش
0 | 0
conserves٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧ذخیره کردنگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده