محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهassert٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اعلام کردن مدعی اثباتگزارش
5 | 0
fraction٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩کسرگزارش
2 | 0
intensity٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩شدتگزارش
5 | 0
constant proposition٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩استدلال ثابتگزارش
0 | 0
proposition٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قضیهگزارش
16 | 1
smallest٢٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩کمترینگزارش
5 | 0
detecting٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تشخیص دادن مشخص کردنگزارش
5 | 0
thresholds٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩استانه هاگزارش
2 | 0
inform us٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩مارا اگاه کنیدگزارش
0 | 0
reproductive١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تولید مثل Organ reproductive اندام تولید مثلگزارش
9 | 0
pituitary gland١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩غده هیپوفیزگزارش
16 | 0
auditory sensation area١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩منطقه حسی شنواییگزارش
0 | 0
auditory perspective١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩ادراک شنیداریگزارش
0 | 0
pituitary١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩غده هیپوفیزگزارش
12 | 0
auditory cortex١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قشر شنواییگزارش
2 | 0
smell١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩بویاییگزارش
5 | 0
auditory center١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩مرکز شنواییگزارش
2 | 0
corpus١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩جسمگزارش
2 | 1
auditory organ١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اندام شنیداریگزارش
0 | 0
auditory hallucination١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩توهم شنیداریگزارش
2 | 0
auditory nerves١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩عصب شنواییگزارش
2 | 0
temples١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩گیجگاه گزارش
9 | 1
rear٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨عقبگزارش
9 | 0
oblong٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨مستطیلیگزارش
0 | 1
magnetic resonance٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨اشعه مغناطیسیگزارش
0 | 1
bottom٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨زیرینگزارش
5 | 1
magnetic resonance imaging٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨MRIگزارش
7 | 1
tracing٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨ردیابیگزارش
7 | 0
gyri٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨جیروس یا شکنج مغزیگزارش
12 | 0
convolutions٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨چین خوردگیگزارش
0 | 0
sulci٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨شیار مغزی سولکوسگزارش
5 | 0
fissure٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨چین چوروکگزارش
0 | 1
outer surface٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨سطح بیرونیگزارش
0 | 0
surface٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨Outter surface سطح بیرونیگزارش
2 | 0
تخدیر١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بی حسیگزارش
7 | 0
bipolar mood disorder١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧اختلال خلقی دو قطبیگزارش
0 | 0
major depressive disorder١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧افسردگی اساسی افسردگی عمده Unipolarگزارش
0 | 0
unipolar depression١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧افسردگی یک قطبی یا افسردگی اساسی MDDگزارش
0 | 0
unipolar١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧یک قطبیگزارش
0 | 0
manufacturing٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تولد ساختنگزارش
0 | 0
away from٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧جابجا کردن منتقل کردن دور ازگزارش
14 | 0
size٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧- شدتگزارش
5 | 0
all or none proposition٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧همه یا هیچگزارش
2 | 0
refractory period٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧دوره بی پاسخی دوره نقاهتگزارش
2 | 0
refractory٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بی پاسخی نقاهتگزارش
0 | 1
firing٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شلیکگزارش
5 | 1
inflow٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧درون ریزگزارش
0 | 0
said to be٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گفته میشودگزارش
7 | 0
cleft٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شکافگزارش
2 | 1
branching٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧شاخهگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده