محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlaterally٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١از پهلوگزارش
2 | 0
connect٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١اتصالگزارش
5 | 0
tiny٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١١ریز کوچکگزارش
7 | 0
spot٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١منطقه نقطهگزارش
5 | 0
fatten٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١محدبگزارش
2 | 0
dim٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١تار تیرهگزارش
2 | 0
accommodation٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١تطابق تطبیقگزارش
28 | 0
suspensory ligament٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١بند رباط چشمگزارش
2 | 0
suspensory٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١رباطگزارش
2 | 1
flatten٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١مسطحگزارش
5 | 1
curvature٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١انحنا خمیدگیگزارش
2 | 0
amplitude٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١دامنه ارتفاعگزارش
12 | 0
surrounds٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١اطرافگزارش
2 | 0
cornea٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١قرنیهگزارش
2 | 0
bulge٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١برامدگیگزارش
9 | 0
brightness٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١درخشندگیگزارش
7 | 0
ligament٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١بندگزارش
5 | 0
pupil٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١مردمکگزارش
5 | 0
lens٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١عدسیگزارش
5 | 0
aqueous٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١زلالگزارش
2 | 0
aqueous humor٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١مایع زلالیگزارش
2 | 0
iris٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١١عنبیهگزارش
7 | 0
visual spectrum٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١طیف بیناییگزارش
0 | 0
vitreous٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١زجاجیگزارش
2 | 0
spectrum٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١طیفگزارش
2 | 0
dominant sense٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١غالب ترین حسگزارش
0 | 0
criterion٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١میزان معیارگزارش
9 | 1
varying٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١مختلفگزارش
2 | 0
asserts٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١نشان میدهدگزارش
5 | 0
prior knowledge٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١معلومات قبلیگزارش
2 | 0
equation٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١معادلهگزارش
14 | 0
just noticeable difference٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١استانه اختلافیگزارش
0 | 0
choo choo٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قطاریگزارش
0 | 0
assert٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اعلام کردن مدعی اثباتگزارش
2 | 0
fraction٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩کسرگزارش
2 | 0
intensity٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩شدتگزارش
5 | 0
constant proposition٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩استدلال ثابتگزارش
0 | 0
proposition٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قضیهگزارش
12 | 1
smallest٢٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩کمترینگزارش
5 | 0
detecting٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تشخیص دادن مشخص کردنگزارش
5 | 0
thresholds٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩استانه هاگزارش
2 | 0
inform us٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩مارا اگاه کنیدگزارش
0 | 0
reproductive١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تولید مثل Organ reproductive اندام تولید مثلگزارش
5 | 0
auditory sensation area١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩منطقه حسی شنواییگزارش
0 | 0
pituitary gland١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩غده هیپوفیزگزارش
5 | 0
pituitary١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩غده هیپوفیزگزارش
5 | 0
smell١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩بویاییگزارش
2 | 0
auditory cortex١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قشر شنواییگزارش
2 | 0
corpus١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩جسمگزارش
2 | 1
auditory perspective١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩ادراک شنیداریگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده