محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconvert٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٤تغیر دادنگزارش
5 | 1
opponent٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٣متضادگزارش
2 | 0
redness٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٣قرمزگزارش
2 | 0
subtractive٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٣کاهشیگزارش
2 | 0
pigment٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٣رنگدانهگزارش
5 | 0
stubbornness٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١١لجبازیگزارش
5 | 0
shopaholic٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١Shopping addictionگزارش
7 | 0
far transfer١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١١انتقال دورگزارش
0 | 0
touchable١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١قابل لمسگزارش
2 | 0
attaining١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١Obtainگزارش
5 | 0
reserved١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١کم رو خود دارگزارش
14 | 0
told١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١گفته شدهگزارش
5 | 1
quilty١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١متهمگزارش
0 | 0
lie detector١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١دروغ سنجگزارش
2 | 0
contradict١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١متناقض بودن ضد و نقیضگزارش
5 | 0
detector١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١کشف کنندهگزارش
5 | 0
tiny spot٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١منطقه کوچکگزارش
2 | 0
laterally٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١از پهلوگزارش
2 | 0
connect٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١اتصالگزارش
5 | 1
tiny٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١١ریز کوچکگزارش
9 | 0
spot٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١منطقه نقطهگزارش
5 | 0
fatten٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١محدبگزارش
2 | 0
accommodation٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١تطابق تطبیقگزارش
37 | 1
amplitude٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١دامنه ارتفاعگزارش
23 | 0
dim٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١تار تیرهگزارش
5 | 0
suspensory٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١رباطگزارش
2 | 1
flatten٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١مسطحگزارش
5 | 1
curvature٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١انحنا خمیدگیگزارش
9 | 0
surrounds٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١اطرافگزارش
5 | 0
bulge٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١برامدگیگزارش
12 | 0
brightness٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١درخشندگیگزارش
12 | 1
suspensory ligament٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١بند رباط چشمگزارش
5 | 1
cornea٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١قرنیهگزارش
7 | 0
ligament٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١بندگزارش
5 | 0
pupil٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١مردمکگزارش
5 | 0
lens٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١عدسیگزارش
5 | 0
aqueous٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١زلالگزارش
2 | 0
aqueous humor٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١مایع زلالیگزارش
2 | 0
iris٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١١عنبیهگزارش
9 | 0
vitreous٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١زجاجیگزارش
5 | 0
visual spectrum٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١طیف بیناییگزارش
0 | 0
spectrum٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١طیفگزارش
2 | 0
dominant sense٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١غالب ترین حسگزارش
0 | 0
asserts٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١نشان میدهدگزارش
7 | 0
criterion٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١میزان معیارگزارش
12 | 1
varying٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١مختلفگزارش
2 | 0
prior knowledge٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١معلومات قبلیگزارش
2 | 0
equation٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١معادلهگزارش
25 | 0
just noticeable difference٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١استانه اختلافیگزارش
0 | 0
choo choo٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قطاریگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده