محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهclosure٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بستگیگزارش
0 | 1
gently٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم تدریجی به ارامیگزارش
7 | 1
interrupted٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بریده گسستهگزارش
5 | 1
smoothest٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هموار ترینگزارش
0 | 1
plain٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧Simpleگزارش
5 | 1
wholes٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کل کلیت کل منسجمگزارش
0 | 1
parallax٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧اختلاف نظرگزارش
0 | 1
pastel٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧تارگزارش
0 | 1
hazy٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧مه الود ناواضحگزارش
2 | 1
aerial٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هواییگزارش
7 | 1
concealed٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٧پوشاندهگزارش
2 | 1
railroad track٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ریل راه اهنگزارش
0 | 1
parallel٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧موازی هم راستاگزارش
0 | 1
encouragement to cross٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق برای عبورگزارش
0 | 1
encouragement٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق ترغیبگزارش
7 | 1
coaxed٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق شدن ترغیب شدن تاثیر گرفتنگزارش
5 | 1
checkerboard٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦شطرنجیگزارش
0 | 1
putting together٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٦کنار هم قرار دادنگزارش
7 | 1
toddlers٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٦نوپاگزارش
7 | 1
readiness٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦امادگیگزارش
2 | 1
bits of information٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٦قطعات اطلاعاتگزارش
0 | 1
ecological view٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٦دیدگاه بوم شناختیگزارش
0 | 1
ecological٠١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦بوم شناختیگزارش
14 | 1
nativist٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦فطرت گرایانگزارش
2 | 1
baglike٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥کیف مانند کیسه مانندگزارش
0 | 1
kinesthetic sense٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥حس جنبشیگزارش
0 | 1
concentrated٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٥Focusگزارش
5 | 1
buds٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٥جوانهگزارش
5 | 1
unevenly٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥تراکم های مختلفگزارش
0 | 1
odorless٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بدون بوگزارش
2 | 1
epithelium٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بافت پوششیگزارش
18 | 1
olfactory epithelium٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بافت پوششیگزارش
0 | 1
taste buds٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٥جوانه چشاییگزارش
2 | 1
saliva٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بزاق دهانگزارش
2 | 1
correlated٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥ همبستهگزارش
0 | 1
low tone٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥تن بمگزارش
0 | 1
below٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بمگزارش
7 | 1
basilar٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥پایه بنیادی اساسیگزارش
0 | 1
apex٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٥اوج نوک تارکگزارش
2 | 1
semicircular٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥نیم دایره ایگزارش
0 | 1
organ of corti٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥اندام کورتی ( گوش )گزارش
0 | 1
cochlea٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥حلزونی گوش گزارش
7 | 0
sets up٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥ایجاد کردنگزارش
2 | 0
oval٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بیضی شکلگزارش
9 | 1
chain reaction٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥ارتعاش زنجیریگزارش
2 | 0
chain٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥زنجیره ایگزارش
9 | 1
drumhead٠٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٥روکش طبلگزارش
0 | 0
whisper٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٤درگوشی پچ پچگزارش
2 | 0
pitch٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٤زیر و بمیگزارش
9 | 0
pure٠١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤خالصگزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده