محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunneeded٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١غیرلازمگزارش
0 | 0
somnambulism٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢١راه رفتن در خوابگزارش
0 | 0
scream٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠جیغ زجهگزارش
0 | 0
sudden onset٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠شروع ناگهانیگزارش
0 | 0
recurring٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠مکررگزارش
2 | 0
troubled٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠دچار مبتلاگزارش
2 | 0
consolidating٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠تحکیمگزارش
0 | 0
unexpected٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠غیرقابل انتظارگزارش
5 | 0
atonia٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠لختی فقدان تنوسگزارش
2 | 0
mood elevation٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٩خلق بالاگزارش
2 | 1
tobacco١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٨دخانیات تنباکوگزارش
2 | 0
rehabilitation١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨توانبخشیگزارش
2 | 0
cardiac١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Heartگزارش
0 | 0
sluggish٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٨بیحالگزارش
12 | 0
zones٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Areaگزارش
0 | 0
discrepancy٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨اختلاف عدم توافقگزارش
0 | 0
succeeding٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٨متوالی پشت سرهمگزارش
2 | 0
alertness٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٨هشیاریگزارش
5 | 0
body temperature٠٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨دمای بدنگزارش
0 | 0
passive mode٢٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧حالت منفعلگزارش
0 | 0
heightened٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧افزایش یافتهگزارش
2 | 1
continually٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧دائما پیوستهگزارش
0 | 0
trick٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧گول زدنگزارش
5 | 0
diminish٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم شدن کاستنگزارش
0 | 0
inaccurate٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ناصحیح نادرستگزارش
2 | 1
falling٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧تابیدنگزارش
2 | 0
angles٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧زاویه هاگزارش
0 | 0
constancies٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ثباتگزارش
0 | 0
gently curving٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم انحناگزارش
0 | 1
smoothe٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هموارگزارش
0 | 1
stands٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧نمایان شدنگزارش
0 | 1
common fate٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٧سرنوشت مشترکگزارش
0 | 1
gaps٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧فاصله دارگزارش
0 | 1
closure٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بستگیگزارش
0 | 1
gently٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم تدریجی به ارامیگزارش
7 | 1
interrupted٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بریده گسستهگزارش
5 | 1
smoothest٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هموار ترینگزارش
0 | 1
plain٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧Simpleگزارش
2 | 1
wholes٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کل کلیت کل منسجمگزارش
0 | 1
parallax٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧اختلاف نظرگزارش
0 | 1
pastel٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧تارگزارش
0 | 1
hazy٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧مه الود ناواضحگزارش
0 | 1
aerial٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هواییگزارش
5 | 1
concealed٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٧پوشاندهگزارش
2 | 1
railroad track٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ریل راه اهنگزارش
0 | 1
parallel٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧موازی هم راستاگزارش
0 | 1
encouragement to cross٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق برای عبورگزارش
0 | 1
encouragement٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق ترغیبگزارش
5 | 1
coaxed٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تشویق شدن ترغیب شدن تاثیر گرفتنگزارش
2 | 1
checkerboard٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦شطرنجیگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده