محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهincreased consumption٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣افزایش مصرفگزارش
0 | 0
mild euphoria٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سرخوشی خفیفگزارش
0 | 0
sedative٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣مسکنگزارش
2 | 0
narcotics٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣دارو های مخدرگزارش
2 | 0
self administration٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣خودسرانهگزارش
7 | 0
recreational٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تفریحی تفننیگزارش
2 | 0
extremities٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢دست و پاهاگزارش
7 | 1
consumption٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢مصرفگزارش
16 | 0
sitting٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢نشستهگزارش
2 | 1
anesthetic٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢بیهوش کننده Anesthetic Drugsگزارش
2 | 0
substitute٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢جانشینگزارش
2 | 1
proneness٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Susceptibilityگزارش
7 | 0
concentrative٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تمرکز حواسگزارش
2 | 0
comply٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢اطاعتگزارش
2 | 1
suggestibility٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تلقین پذیریگزارش
0 | 0
mesmerism٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢هیپنوتیزمگزارش
0 | 0
popularized٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢سر زبان افتادن شهرت پیدا کردن مشهور شدنگزارش
7 | 0
unneeded٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١غیرلازمگزارش
0 | 0
somnambulism٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢١راه رفتن در خوابگزارش
0 | 0
scream٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠جیغ زجهگزارش
2 | 0
sudden onset٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠شروع ناگهانیگزارش
0 | 0
recurring٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠مکررگزارش
5 | 0
troubled٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠دچار مبتلاگزارش
2 | 0
consolidating٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠تحکیمگزارش
0 | 0
unexpected٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠غیرقابل انتظارگزارش
5 | 0
atonia٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠لختی فقدان تنوسگزارش
2 | 0
mood elevation٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٩خلق بالاگزارش
2 | 1
tobacco١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٨دخانیات تنباکوگزارش
2 | 0
rehabilitation١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨توانبخشیگزارش
2 | 1
cardiac١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Heartگزارش
7 | 0
sluggish٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٨بیحالگزارش
14 | 0
zones٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Areaگزارش
0 | 1
discrepancy٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨اختلاف عدم توافقگزارش
0 | 0
succeeding٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٨متوالی پشت سرهمگزارش
2 | 0
alertness٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٨هشیاریگزارش
7 | 0
body temperature٠٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨دمای بدنگزارش
0 | 0
passive mode٢٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧حالت منفعلگزارش
0 | 0
heightened٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧افزایش یافتهگزارش
2 | 1
continually٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧دائما پیوستهگزارش
0 | 0
trick٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧گول زدنگزارش
18 | 0
diminish٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم شدن کاستنگزارش
0 | 0
inaccurate٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ناصحیح نادرستگزارش
5 | 1
falling٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧تابیدنگزارش
5 | 1
angles٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧زاویه هاگزارش
2 | 0
constancies٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ثباتگزارش
0 | 0
gently curving٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧کم انحناگزارش
0 | 1
stands٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧نمایان شدنگزارش
0 | 1
smoothe٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧هموارگزارش
0 | 1
common fate٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٧سرنوشت مشترکگزارش
0 | 1
gaps٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧فاصله دارگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده