محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهelectrified٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧برق وارد شدنگزارش
2 | 0
food pallet٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧قطعه غذاگزارش
2 | 0
elapsed٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧سپری شدهگزارش
9 | 0
resistant٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧مقاومگزارش
12 | 0
purchasing٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦خریدنگزارش
2 | 0
nagging behaviors٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦رفتار اعصاب خرد کنگزارش
0 | 0
grocery٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦سوپرمارکتگزارش
9 | 0
nagging٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦ازار دهنده اعصاب خرد کنگزارش
5 | 0
terminate٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦پایان دادنگزارش
2 | 0
worsen١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بدتر کردنگزارش
5 | 0
higher order conditioning٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥شرطی سازی در سطح بالاترگزارش
0 | 0
rats٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥موشگزارش
0 | 0
textbook٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥کتاب درسیگزارش
5 | 1
extinguished٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خاموشیگزارش
7 | 0
precedes٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤پیش ازگزارش
0 | 0
leads to٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤می انجامدگزارش
5 | 0
temporal٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤لوب گیجگاهی در فیزیولوژی زمانی در متون معمولیگزارش
5 | 0
temporal relationship٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤رابطه زمانیگزارش
2 | 0
salivary٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤بزاقیگزارش
0 | 0
forming associations٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤تشکیل تداعی هاگزارش
0 | 0
opiate٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤افیونیگزارش
0 | 0
poppy٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خشخاشگزارش
7 | 1
analgesics٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤از بین برنده درد ضد دردگزارش
0 | 0
dilated٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گشادیگزارش
0 | 0
chemotherapy٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣درمان داروییگزارش
0 | 0
hemp plant٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گیاه شاهدانهگزارش
0 | 0
snorter٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣استنشاقگزارش
0 | 0
swallowed٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بلعیدن جویدنگزارش
2 | 0
cardiovascular collapse٠١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سکته قلبیگزارش
0 | 0
quarrelsomeness٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣پرخاشگریگزارش
0 | 0
urination٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣ادرارگزارش
2 | 0
pills٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣داروگزارش
18 | 1
anticonvulsant٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣ضد تشنجگزارش
2 | 0
increased consumption٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣افزایش مصرفگزارش
0 | 0
mild euphoria٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سرخوشی خفیفگزارش
0 | 0
sedative٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣مسکنگزارش
2 | 0
narcotics٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣دارو های مخدرگزارش
0 | 0
self administration٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣خودسرانهگزارش
7 | 0
recreational٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تفریحی تفننیگزارش
0 | 0
extremities٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢دست و پاهاگزارش
2 | 1
consumption٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢مصرفگزارش
9 | 0
sitting٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢نشستهگزارش
0 | 1
anesthetic٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢بیهوش کننده Anesthetic Drugsگزارش
2 | 0
substitute٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢جانشینگزارش
2 | 1
proneness٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Susceptibilityگزارش
2 | 0
concentrative٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تمرکز حواسگزارش
0 | 0
comply٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢اطاعتگزارش
2 | 1
suggestibility٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تلقین پذیریگزارش
0 | 0
mesmerism٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢هیپنوتیزمگزارش
0 | 0
popularized٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢سر زبان افتادن شهرت پیدا کردن مشهور شدنگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده