محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvagus nerve١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٠عصب واگگزارش
0 | 0
feeding١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠nutritionگزارش
2 | 0
sham١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠فریبکارانه ریاکاری ساختگی ظاهری نمایشیگزارش
0 | 0
sham feeding١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠تغذیه ساختگیگزارش
0 | 0
results٠٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٠نتیجه یافته درنهایتگزارش
0 | 0
elaboration٠٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بسط تفصیل توضیحگزارش
0 | 0
effective and efficient٠٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠موثر و کارامدگزارش
0 | 0
strategies٠٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٠روش ها تکنیک ها شگرد هاگزارش
7 | 0
mnemonics٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠یادیار ها نمونیکگزارش
5 | 0
alzheimer٠٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بیماری الزایمرگزارش
7 | 0
impair memory٠٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠مختل کردن حافظهگزارش
0 | 0
interfere٠٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٠اخلال تداخلگزارش
2 | 0
patients٠٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٠مبتلایانگزارش
5 | 0
acetylcholine٠٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٠استیل کولین ( جز انتقال دهنده های عصبی )گزارش
0 | 0
cerebral cortex٠٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠قشر مغزیگزارش
2 | 0
amygdala٠٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠امیگدال ( بادامه )گزارش
0 | 0
retrieving٠٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بازیابی بازیافتنگزارش
0 | 0
eidetic memory٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠حافظه واضحگزارش
2 | 0
hippocampus٠٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٠هیپوکامپ ( دم اسبی ( بخاطر شکلی که داره بهش میگن ) ) قسمتی در ساختار مغزی انسان که برای ذخیره اطلاعات نقش بسزایی داردگزارش
5 | 0
communication٠٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠ارتباط تبادل اطلاعات معاشرتگزارش
2 | 1
retrieval٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بازیابیگزارش
0 | 0
exact٠٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٠کامل دقیقگزارش
2 | 0
long lasting٠٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٠ماندگار طولانی مدت جاودانهگزارش
2 | 0
eidetic٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠تصور ذهنی واضح و مشخصگزارش
2 | 0
rare٠٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠نادر کمیابگزارش
2 | 0
rather rare٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠نسبتا نادرگزارش
0 | 0
visual٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠دیداری بصری عینیگزارش
0 | 0
poikilothermic٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩جانور خونسردگزارش
2 | 0
homeothermic٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩جانور خونگرمگزارش
2 | 0
homeothermic٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩خونگرمگزارش
2 | 0
poikilothermic٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩خونسردگزارش
2 | 0
allostasis٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩پایداریگزارش
0 | 0
روان شناسی٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩Psychologyگزارش
9 | 0
arrows٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩پیکان هاگزارش
14 | 0
propositional٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩گزاره ایگزارش
5 | 0
without effort٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩بدون تلاشگزارش
5 | 0
interference٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩تداخلگزارش
12 | 0
interruption٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩گسیختگیگزارش
7 | 0
right now٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩Nowگزارش
5 | 0
echoic٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨پژواکیگزارش
2 | 1
flows٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨عبور کردنگزارش
7 | 1
intermediate٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨متوسطگزارش
7 | 0
longer lasting٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨پایدار تر ماندگار ترگزارش
5 | 0
prestige٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧موقعیتگزارش
2 | 1
salient٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧چشمگیر برجستهگزارش
2 | 1
vicarious٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧نیابتیگزارش
5 | 0
weaken٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧کاهش دادن تضعیفگزارش
7 | 0
sooner٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧زودتر سریعترگزارش
2 | 0
taken away٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧حذف کردنگزارش
12 | 1
taken٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧گرفته شده ماخوذهگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده