محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهquicker٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بسرعتگزارش
0 | 1
vowel٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥مصوت صدادارگزارش
5 | 0
consonant٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بیصداگزارش
2 | 0
nonsense٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بی معنیگزارش
2 | 0
curve٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥منحنیگزارش
2 | 0
plot٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥رسم کردنگزارش
2 | 0
distrub٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥interruptگزارش
0 | 0
distrubing٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٥ناراحت کنندهگزارش
0 | 0
motivated forgetting٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥فراموشی انگیزه دارگزارش
2 | 0
blow to the head٠٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥ضربه به سرگزارش
2 | 0
injury٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥damage Hurtگزارش
0 | 0
grand mal seizure٠٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥حمله صرعی بزرگگزارش
0 | 0
disruption٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥اختلال مزاحمت ممانعتگزارش
0 | 0
implanted٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥نشانده شده جای گذاری شدهگزارش
0 | 0
consolidation٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥تحکیمگزارش
0 | 0
permanent٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥پایدار ثابت دائمی stableگزارش
2 | 0
prompt٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بلافاصله immediateگزارش
0 | 0
retrieval failure٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٥ناتوانی در بازیابیگزارش
0 | 0
retroactive interference٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥تداخل پس گسترگزارش
0 | 0
retroactive٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥پس گسترگزارش
0 | 0
gradually٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٥inchmealگزارش
0 | 0
decay theory٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥نظریه زوالگزارش
2 | 0
explain٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥توضیح دادن تصریح کردن تشریح کردن روشن کردنگزارش
2 | 0
recency effect٠٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣اثر تاخرگزارش
0 | 0
recency٠٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣تاخرگزارش
0 | 0
primacy٠٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣تقدم اولیویت مندگزارش
0 | 0
sequence٠٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مجموعهگزارش
5 | 0
approximate٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٣شباهتگزارش
0 | 1
essay tests٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣امتحان های تشریحیگزارش
0 | 0
aids٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٣علاوه به معنی بیماری ایدز معنی کمک هم میدهگزارش
12 | 0
whenever٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٣هنگامی که وقتی کهگزارش
2 | 0
massed practice٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣تمرین فشردهگزارش
0 | 0
massed٠٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣فشرده انباشته شدهگزارش
0 | 0
sessions٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٣نشست ها جلساتگزارش
2 | 0
how it works٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٣چگونگی عمل کردنگزارش
0 | 0
memorize٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣حفظ کردن به یاد سپردنگزارش
2 | 0
reviewing٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مرور کردن بازبینی کردنگزارش
0 | 0
surveying٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٣بررسی کردنگزارش
0 | 0
prefix٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٣پیشوندگزارش
0 | 0
spelling٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣املاءگزارش
5 | 0
bun٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣نانگزارش
0 | 0
in a set order٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٣از قبل تعیین شدهگزارش
0 | 0
peg word system٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٣سیستم کلمات کلیدیگزارش
0 | 0
mental walk٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣قدم زنی ذهنیگزارش
0 | 0
visualize٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مجسم کردن تصویر سازی ذهنیگزارش
0 | 0
familiar٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٣اشنا از قبل معرف بودنگزارش
0 | 0
path٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٣Routeگزارش
2 | 0
loci٠١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مکانهاگزارش
0 | 0
duodenum١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠روده اثنی عشرگزارش
0 | 0
feeding١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠nutritionگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده