محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمربوط١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Concernedگزارش
0 | 1
excluded١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥divestedگزارش
0 | 0
concerned١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مربوط بودنگزارش
14 | 1
کارگماری١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥employmentگزارش
2 | 0
شبیه١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Likeگزارش
9 | 1
employment١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کارگماریگزارش
2 | 0
excluded١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حذف شده محرومگزارش
0 | 0
factual١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Realگزارش
7 | 0
helped to١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کمک کرد تاگزارش
5 | 0
factual١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حقیقی واقعیگزارش
7 | 0
ویژگی١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥propertyگزارش
7 | 2
dealing with property١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥برخود با اموالگزارش
0 | 0
بکارگیری١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥employmentگزارش
0 | 1
استخدام١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥employmentگزارش
2 | 0
took on clinical line of action١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥خط عمل بالینی را پیش گرفتگزارش
0 | 0
تنبیه١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Punishmentگزارش
2 | 0
کمک١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Helpگزارش
12 | 1
line of action١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥خط عملگزارش
0 | 0
strains١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥فشارهاگزارش
2 | 0
reacted١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Reactionگزارش
0 | 1
investigated١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥بررسی کردیگزارش
7 | 1
exclusively١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥انحصاراگزارش
0 | 0
sensibility١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حساسیتگزارش
2 | 0
paradigm١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤Modelگزارش
5 | 1
tremors٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤لرزشگزارش
5 | 0
side effects٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤عوارض جانبیگزارش
12 | 1
abdominal٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤شکم دلگزارش
5 | 1
red wine٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤شراب قرمزگزارش
0 | 0
trade name٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٤نام تجاریگزارش
0 | 0
help relieves٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٤کمک به تسکینگزارش
0 | 0
drowsiness٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواب الودگیگزارش
2 | 0
tranquilizer٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٤ارامبخشگزارش
2 | 0
tremor٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤لرزش کمگزارش
0 | 0
trade name٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٤merchant nameگزارش
0 | 0
abdominal pain٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤دل دردگزارش
0 | 0
fewer٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٤a smallerگزارش
12 | 1
white wine٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٤شراب سفیدگزارش
0 | 0
fatal٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤مهلکگزارش
2 | 0
trade٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تجاریگزارش
2 | 0
tricyclic٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٤سه حلقه ای برای دارو های ضد افسردگی سه حلقه کاربرد داردگزارش
0 | 0
relieves٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تسکین دادنگزارش
7 | 0
fortunately٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Luckilyگزارش
12 | 1
irreversible change٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣تغیر برگشت ناپذیرگزارش
2 | 0
appear to٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٣بنظر میرسدگزارش
14 | 0
hence٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٣از این روگزارش
5 | 0
not get relief٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣راحت نیستندگزارش
0 | 0
thereby٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٣بنابراینگزارش
12 | 1
leading to٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٣انجامیده منجر شدهگزارش
7 | 0
discovered٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٣کشف کردنگزارش
2 | 1
eccentric cluster٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٢مجموعه نامتعارفگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده