محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهداستان١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥narrativeگزارش
2 | 1
ظاهر شدن١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Appeared inگزارش
0 | 0
appeared in١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ظاهر شدن گزارش
2 | 0
لازم١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥requisiteگزارش
2 | 0
requisite١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مستلزمگزارش
5 | 1
narrative poem١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حکایت شعرگزارش
0 | 0
متمایز شده١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Distinguishedگزارش
0 | 0
پذیرش١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Acceptanceگزارش
2 | 1
encouraged١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ترغیب شدهگزارش
12 | 0
حکایت١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥narrativeگزارش
2 | 0
اختیاری١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥free willگزارش
2 | 1
narrative١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥داستان روایتگزارش
0 | 0
زایش١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Breedگزارش
0 | 0
narrive patterns١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥الگو های محدودگزارش
0 | 0
narrative pattern١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥الگوی داستانیگزارش
0 | 0
shaped by myths١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥توسط افسانه ها شکل گرفتهگزارش
0 | 0
بطور نسبی١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Comparativelyگزارش
0 | 0
استقلال١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥free willگزارش
7 | 1
free will١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥اختیاریگزارش
5 | 0
ارزیابی١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Assessmentگزارش
12 | 1
نظر اجمالی١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥glimpseگزارش
2 | 0
نسبتا١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Comparativelyگزارش
5 | 1
breed١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥تولید ایجاد کردن مولدگزارش
9 | 1
اساسا١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥fundamentallyگزارش
0 | 0
سلسه مراتب١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Hierachyگزارش
0 | 0
تدوین شده١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Formulatedگزارش
0 | 0
formulated١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥تدوین شده تنظیم شده کوتاه شده اماده شدهگزارش
5 | 1
اساسا١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Basicllyگزارش
2 | 0
distinguished١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥متمایز شدهگزارش
9 | 0
languor١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥خستگیگزارش
2 | 0
اصلا١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥fundamentallyگزارش
2 | 0
fundamentally١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥basicallyگزارش
5 | 0
خستگی١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥fatigueگزارش
5 | 1
خماری١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥hangoverگزارش
5 | 0
خستگی١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥languorگزارش
2 | 1
hangover١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥خماریگزارش
7 | 0
excluded١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥divestedگزارش
0 | 0
باقی مانده١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Fragmentedگزارش
2 | 0
ویژگی١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Traitگزارش
12 | 1
درون ذهنی١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥inter subjectivityگزارش
0 | 0
لمحه١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥glanceگزارش
2 | 0
نگاه سریع١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥glimpseگزارش
0 | 0
درون روانی١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥inter subjectivityگزارش
0 | 0
glimpse١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥دید زدن کلیگزارش
5 | 0
شبیه١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥similarگزارش
5 | 1
intersubjectivity١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥درون ذهنیگزارش
2 | 0
اموال١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Propertyگزارش
2 | 0
محروم١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥excludedگزارش
5 | 0
مربوط١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Concernedگزارش
0 | 1
حذف شده١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥excludedگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده