محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبله٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٩Yesگزارش
5 | 1
eventually٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٩سرانجامگزارش
5 | 0
content word٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٩واژه کاربردیگزارش
9 | 0
conjunctions٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٩حرف ربطگزارش
2 | 0
expanding rapidly٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩گسترش سریعگزارش
2 | 0
morphemes٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٩واژک تکواژگزارش
2 | 0
expanding٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩توسعه گسترشگزارش
2 | 0
vocabulary٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٩خزانه واژگانگزارش
2 | 1
phrase٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٩جمله عبارتگزارش
7 | 1
interpreted٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٩استنباطگزارش
2 | 0
utterances٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٩گفتارگزارش
5 | 0
overextension٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٩بیش گستریگزارش
2 | 0
doggie٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩سگ ریز جثهگزارش
2 | 0
furry animal٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩حیوان پشمالوگزارش
2 | 0
overgeneralization٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٩بیش تعمیمی تعمیم بیش از حدگزارش
2 | 0
bathtub٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩حمام وان حمامگزارش
2 | 0
deaf infants٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩کودکان ناشنواگزارش
2 | 0
underextension٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٩کم گستریگزارش
2 | 0
nouns٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩اسم ها اسامیگزارش
7 | 1
caregivers٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٩مراقبت کننده پرستارگزارش
2 | 0
deaf infant٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩کودک ناشنواگزارش
2 | 0
vocalization٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٩اوا پردازی صحبت کردن صدا دراوردنگزارش
2 | 0
modifiers٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٩تغیر دهندهگزارش
2 | 0
telegraphic speech٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٩گفتار تلگرافیگزارش
5 | 0
habituation٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٨خوگیریگزارش
7 | 0
coughing sound٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧صدای سرفهگزارش
0 | 0
flowing٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/١٧جریانگزارش
2 | 1
depend٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٧متکی وابستهگزارش
0 | 0
transformational grammar theory٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٧نظریه دستور زبان گشتاریگزارش
2 | 0
transformational grammar٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٧دستور زبان گشتاریگزارش
0 | 0
bitten٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٧گاز گرفتگزارش
0 | 0
distingushed٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٧معروفگزارش
0 | 0
psycholinguistics٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٧روانشناسی زبانگزارش
2 | 0
conversational٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧محاوره ای عامیانه گفتگوییگزارش
0 | 0
interactions٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٧تعامل عمل و عکسالعمل کنش و واکنشگزارش
0 | 0
politeness٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٧ادب و نزاکتگزارش
0 | 1
pragmatic٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٧کاربردیگزارش
7 | 0
phonetic٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٧اوا شناسی صدا شناسیگزارش
9 | 0
phrases٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٧عبارت اصطلاحاتگزارش
7 | 1
syntax٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٧نحو دستور زبان قواعد قاعده مندگزارش
9 | 0
sequences٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٧زنجیرهگزارش
2 | 0
morpheme٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٧واژک یا تکواژگزارش
5 | 0
phonemes٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٧واج هاگزارش
0 | 0
phoneme٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٧واج اواگزارش
0 | 0
construction٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٧ساختار structureگزارش
5 | 1
arranged٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧چیدمانگزارش
0 | 0
uniquely٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٧منحصر به فردگزارش
0 | 0
properties٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٧ویژگی ها خواصگزارش
2 | 1
evidence٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥نشان دادنگزارش
0 | 0
quicker٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بسرعتگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده