محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمبنا٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦basisگزارش
2 | 1
ناخوداگاه٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Unconsciousگزارش
0 | 0
زوج٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦coupleگزارش
2 | 1
درمانگر درمانجو٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Therapist clientگزارش
0 | 0
couples٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦زوجهاگزارش
18 | 1
couple٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦زوج زن و شوهرگزارش
7 | 0
delivered٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦اجرا شدهگزارش
12 | 1
مراجع٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦clientگزارش
0 | 0
therapist client٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦درمانگر درمانجوگزارش
0 | 0
embraces٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦در بر گرفتنگزارش
2 | 0
مبهم١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥نامعلوم ناشناخته دو سویهگزارش
7 | 1
meanwhile١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥در این حال با این حالگزارش
5 | 0
observant subject١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥موضوع نظارتگزارش
0 | 0
surrounding١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥environmentگزارش
12 | 1
internal device١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥شیوه درونیگزارش
0 | 0
vague١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مبهمگزارش
9 | 1
observant١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥هوشیارگزارش
2 | 0
کسب کردن١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Acquistionگزارش
0 | 0
superficial١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥سرسری اجمالی سریع بدون دقتگزارش
9 | 1
مبهم١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ambiguousگزارش
2 | 1
solitude١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥انزواگزارش
5 | 0
مبهم١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Vagueگزارش
0 | 1
acquistion١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کسب کردنگزارش
5 | 0
borrowed١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥اقتباس شدگزارش
9 | 1
borrowed١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥قرض گرفتهگزارش
2 | 1
ظهور کردن١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Appeared inگزارش
2 | 0
ازادی١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Libertyگزارش
5 | 0
ازادی١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥freedomگزارش
7 | 0
سر زندگی١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥livelinessگزارش
2 | 0
authentic١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥معتبر قابل اعتمادگزارش
7 | 1
حکایت١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥narrativeگزارش
2 | 0
freedom١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Libertyگزارش
0 | 1
liberty١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ازادیگزارش
2 | 1
liveliness١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥سرزندگیگزارش
0 | 0
narrative poem١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥حکایت شعرگزارش
0 | 0
ظاهر شدن١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Appeared inگزارش
0 | 0
appeared in١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ظاهر شدن گزارش
2 | 0
لازم١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥requisiteگزارش
2 | 0
requisite١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مستلزمگزارش
5 | 1
ازادی عمل١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥free willگزارش
0 | 0
narrive patterns١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥الگو های محدودگزارش
0 | 0
متمایز شده١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Distinguishedگزارش
0 | 0
اساسا١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Basicllyگزارش
2 | 0
پذیرش١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Acceptanceگزارش
2 | 1
narrative pattern١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥الگوی داستانیگزارش
0 | 0
اساسا١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥fundamentallyگزارش
0 | 0
encouraged١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥ترغیب شدهگزارش
12 | 0
داستان١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥narrativeگزارش
2 | 0
بطور نسبی١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Comparativelyگزارش
0 | 0
narrative١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥داستان روایتگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده