محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاختلال تبدیلی٠٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦conversion disorderگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب منتشر٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مخففGADگزارش
0 | 0
اختلال بیش فعالی ـ کم توجهی٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Attention Deficit Hyperactivity Disorderگزارش
2 | 0
اختلال استرسی پس از اسیب روانی٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦PTSDمخففگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب اجتماعی٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Social anxiety disorderگزارش
0 | 0
اختلال بیش فعالی ـ کم توجهی٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مخفف ان ADHDگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی عمده٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦که مخفف ان MDDگزارش
0 | 0
اختلال اسکیزوافکتیو٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Schizo affective disorderگزارش
0 | 0
اختلال بدگمانی٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Paranoid disorderگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب منتشر٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Generalized Anxiety Disorderگزارش
0 | 0
اختلال ادواری خویی٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦دیس تایمیگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی عمده٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦همون افسردگی اساسی هستگزارش
0 | 0
اشفتگی٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Disorderگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی عمده٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦major depressive disorderگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی اساسی٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Major depressive disorderگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦depressive disorderگزارش
0 | 0
خواهر و برادر٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦همشیرگزارش
12 | 2
منطقی٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Logicalگزارش
2 | 0
مبنای ناهشیار٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Unconscious basisگزارش
0 | 0
اختلال اضطرابی مزمن٠٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Chronic anxiety disorderگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب فراگیر٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مخفف GADگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب فراگیر٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Generalized Anxiety Disorderگزارش
0 | 1
اختلال ادواری خویی٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦dysthymiaگزارش
0 | 0
اختلال اضطراب٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦anxiety disorderگزارش
2 | 0
مبنای ناخوداگاه٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Unconscious basisگزارش
0 | 0
ناهشیار٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Unconsciousگزارش
2 | 0
اختلال استرسی پس از اسیب روانی٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Posttraumatic stress disorderگزارش
0 | 0
منطقی٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Rationalگزارش
2 | 0
اشفتگی٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦turbulenceگزارش
0 | 0
have been delivered٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦اجرا شده اندگزارش
0 | 0
اشفتگی٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦disturbanceگزارش
0 | 0
ناهنجار٠٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦abnormousگزارش
0 | 0
unconscious basis٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مبنای ناهشیارگزارش
0 | 0
اجرا شده اند٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Have been deliveredگزارش
0 | 0
مقابله کردن٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Dealtگزارش
2 | 0
ناهنجار٠٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦abnormalگزارش
0 | 0
so that they٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦به طوری که انهاگزارش
2 | 0
به دست امده٠٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Derivedگزارش
0 | 0
سنتی٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦traditionalگزارش
9 | 1
مقابله کردن٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Fightگزارش
0 | 0
واقع بینانه٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Realisticگزارش
0 | 0
dealt٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦برخورد کردنگزارش
9 | 1
برخورد کردن٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Dealtگزارش
0 | 1
sibling٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦خواهر و برادر همشیرگزارش
5 | 1
به طوری که انها٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦So that theyگزارش
2 | 0
couples٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦زوجهاگزارش
18 | 1
موجب شدن٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Bringگزارش
0 | 0
درمانگر درمانجو٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Therapist clientگزارش
0 | 0
bring٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦موجب شدن باعث شدنگزارش
5 | 0
درمانگر٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Therapistگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده