محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهspouses٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠همسرانگزارش
5 | 1
channel٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠جهتی هدایت کردنگزارش
5 | 0
spouse٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠partnerگزارش
2 | 1
faint٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨غشگزارش
2 | 0
instruction٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨توصیهگزارش
7 | 1
defeating٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٨Self Defeating خودشکنگزارش
0 | 0
recognize٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٨تشخیصگزارش
7 | 1
setting up٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٨تعیین کردنگزارش
9 | 0
extremely٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٨شدیداگزارش
9 | 0
provoking٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٨ناراحت کننده ازار دهندهگزارش
2 | 0
proceeding٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨پیشرویگزارش
0 | 0
employ٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨بکار بردنگزارش
2 | 1
ranked٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٨مرتب شدهگزارش
5 | 1
incompatible٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨مغایرگزارش
5 | 0
substituting٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٨جایگزین کردنگزارش
5 | 0
systematic desensitization٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٨حساسیت زدایی منظمگزارش
0 | 0
accompany٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٨همراه باگزارش
7 | 0
ensure٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧تضمینگزارش
5 | 0
worthwhile٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧ارزنده باارزشگزارش
18 | 0
scheduled٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧plannedگزارش
7 | 0
گهگاه٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧occasionallyگزارش
0 | 1
فشرده٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧Intensiveگزارش
12 | 1
lengthy٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧Longگزارش
0 | 0
pointing out٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٧خاطر نشان شدنگزارش
0 | 0
تغیر یافته٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧Disguisedگزارش
0 | 0
دقیقا٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٧preciselyگزارش
0 | 0
precisely٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧دقیقا عیناگزارش
7 | 1
گه گاهی٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧occasionallyگزارش
2 | 1
هر از گاهی٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧occasionallyگزارش
0 | 1
گاهی٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧occasionallyگزارش
5 | 0
withhold٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧جلوگیریگزارش
0 | 0
facilitate٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٧برطرف کردنگزارش
9 | 0
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مخفف STPDگزارش
0 | 0
اختلال شخصیت پارانوئید٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Paranoid personality disorderگزارش
2 | 0
اختلال تجزیۀ هویت٠٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦dissociative identity disorderگزارش
0 | 0
اختلال افسردگی اساسی٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مخفف MDDگزارش
0 | 1
اختلال افسردگی خرد٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦minor depressive disorderگزارش
0 | 0
اختلال شخصیت٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Personality disorderگزارش
2 | 0
اختلال افسردگی عمده٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦که مخفف ان MDDگزارش
0 | 0
اختلال خلقی٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦mood disorderگزارش
0 | 0
اختلال شخصیت افسرده٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Depressive personality disorderگزارش
2 | 0
اختلال اضطراب منتشر٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Generalized Anxiety Disorderگزارش
0 | 0
اختلال تیک گذرا٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦transient tic disorderگزارش
0 | 0
اختلال بدگمانی٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦اختلال سوظنگزارش
0 | 0
اختلال شخصیت اسکیزویید٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Schizoid personality disorderگزارش
0 | 0
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Schizotypal personality disorderگزارش
0 | 0
اختلال بیش فعالی جنسی٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦hypersexual disorderگزارش
0 | 0
اختلال حافظه٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Memory disorderگزارش
2 | 0
اختلال اسکیزوافکتیو٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Schizo affective disorderگزارش
0 | 0
اختلال تیک٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦Tic disorderگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده