محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهknockout٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ضربه فنیگزارش
2 | 1
transgenesis٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تراریختهگزارش
0 | 0
breeding٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تعلیم و تربیتگزارش
2 | 0
interdisciplinary٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١بین رشته ایگزارش
9 | 0
استرداد١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پس دادنگزارش
7 | 0
operational٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢١عملیاتیگزارش
5 | 1
operational definition٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تعریف عملیاتیگزارش
7 | 0
parsimonious٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ایجازگزارش
2 | 0
tentative conclusion٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نتیجه گیری موقتیگزارش
7 | 0
conclusion٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نتیجه گیریگزارش
9 | 1
tentative٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١موقتیگزارش
14 | 1
open mindedness٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١بی تعصبیگزارش
2 | 1
skepticism٠٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ناباوریگزارش
0 | 0
circadian rhythm٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ریتم شبانه روزیگزارش
5 | 0
circadian rhythm sleep wake disorder٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اختلال ریتم خواب _بیداری شبانه روزیگزارش
0 | 0
circadian٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠شبانه روزیگزارش
7 | 0
video tape٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠نوار ویدیوییگزارش
0 | 0
mutually٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠متقابلاگزارش
0 | 1
wreak٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠موجب شدنگزارش
2 | 0
overlaps٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠همپوشیگزارش
5 | 0
lie٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠نهفتهگزارش
5 | 0
alliance٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اتحادگزارش
2 | 0
basic permise٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اصل بنیادیگزارش
0 | 0
origin٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠منشاگزارش
7 | 0
agreeable٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سازشیگزارش
9 | 1
compromise٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠توافقگزارش
7 | 1
havoc٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ویرانیگزارش
5 | 0
wreak havoc٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠خراب کندگزارش
2 | 0
exchange٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠درمیان گذاشتنگزارش
7 | 0
arriving٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠رسیدنگزارش
12 | 1
operate behind a professional facede٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠در پس ظاهر حرفه ای عمل کردنگزارش
0 | 0
nondirective interview٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠مصاحبه بدون ساختارگزارش
0 | 0
constructively٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سازندهگزارش
2 | 0
deny٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠انکارگزارش
5 | 0
restating٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠بازگوگزارش
5 | 0
probing٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠بازجوییگزارش
2 | 1
cured٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠مداواگزارش
9 | 0
indication٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠نشانهگزارش
14 | 0
letting٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اجازه دادنگزارش
5 | 0
courses٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠شیوه هاییگزارش
2 | 1
best expert٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠بهترین کارشناسگزارش
0 | 0
clearer٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠شفافگزارش
5 | 1
assist٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠کمک کردن یاری دادن همکاری کردنگزارش
14 | 0
modify٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠تغیردادنگزارش
5 | 1
regarding٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠درموردگزارش
9 | 1
deliberate٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سنجیدهگزارش
21 | 0
selves٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠Selfگزارش
2 | 1
narrowed٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠محدودگزارش
2 | 0
spouses٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠همسرانگزارش
5 | 1
they find acceptable٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠انها مقبول میدانندگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده