محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrouted١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦هدایت شدندگزارش
0 | 0
hemispheres١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نیمکره هاگزارش
2 | 0
reticular١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦شبکه ایگزارش
5 | 0
ascending١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦صعودیگزارش
0 | 0
tracts١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مسیرها مجاریگزارش
0 | 0
subcortical١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦زیر قشریگزارش
5 | 0
prepare١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اماده کردنگزارش
2 | 1
prepares١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اماده کردنگزارش
28 | 0
formation١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ساختگزارش
2 | 0
tract١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مسیرگزارش
7 | 0
cerebellum١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مخچهگزارش
9 | 0
پیش مغز١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦forebrainگزارش
0 | 0
vital١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مهم حیاتیگزارش
9 | 0
evolution١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تکامل فرگشتگزارش
2 | 0
forebrain١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیش مغزگزارش
2 | 0
تحیات١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦درود هاگزارش
5 | 0
graded٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣درجه بندیگزارش
0 | 0
ions٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣یونهاگزارش
21 | 0
reversal٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣وارونهگزارش
7 | 0
sheath٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣غلافگزارش
5 | 0
threshold٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣استانهگزارش
5 | 0
velum٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣Membranceگزارش
2 | 0
flow٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣جاریگزارش
2 | 0
ION٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣یونگزارش
0 | 0
brief٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مختصرگزارش
5 | 0
extraneous٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣بی ریطگزارش
0 | 0
true cause٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣علت واقعیگزارش
0 | 0
demonstrate٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣نشان دهندهگزارش
2 | 0
زدوده٢١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢از بین رفتنگزارش
5 | 0
cooing١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢صدا های اولیه نوزادگزارش
5 | 0
depersonalization٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مسخ شخصیتگزارش
0 | 0
derealization٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مسخ واقعیتگزارش
0 | 0
agency٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نمایندگیگزارش
5 | 1
conformit٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مطابقتگزارش
0 | 0
consummate٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١کاملگزارش
0 | 0
quo٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١موجودگزارش
5 | 0
status٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١وضعیت جایگاهگزارش
2 | 1
sphere٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١قلمروگزارش
7 | 1
constraints٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١محدودیتگزارش
12 | 0
libidinal٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١لیبیدوگزارش
0 | 1
proponents٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢١طرفدارانگزارش
9 | 0
gene knockout٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ضربه فنی ژنگزارش
0 | 0
upbringing٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پرورشگزارش
5 | 1
congenital٢٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مادرزادی وراثتیگزارش
0 | 0
ethnology٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مردم شناسی قوم شناسیگزارش
0 | 0
cousin٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پسر عمو/داییگزارش
2 | 1
knockout٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ضربه فنیگزارش
2 | 1
transgenesis٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تراریختهگزارش
0 | 0
breeding٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تعلیم و تربیتگزارش
2 | 0
interdisciplinary٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١بین رشته ایگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده