محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهamount١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مقداریگزارش
12 | 0
phenotype١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیپ پدیداریگزارش
5 | 0
oral١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خوراکی دهانیگزارش
2 | 0
disruptions١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اختلالاتگزارش
16 | 0
polygenic١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦چند ژنگزارش
5 | 0
suprachiasmatic nuclei١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦هسته های فوق چلیپاییگزارش
5 | 0
exclusion١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جلوگیریگزارش
0 | 1
central to our sense١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦حیاتی برای حس ماستگزارش
0 | 0
self reflective١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خود نگرگزارش
5 | 0
polygenic in origin١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اصل چند ژنیگزارش
0 | 0
recessive١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نهفتهگزارش
12 | 0
secrete١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترشح کردنگزارش
16 | 0
identical١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦همسان مثل همگزارش
9 | 0
genotype١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیپ ارثیگزارش
2 | 0
womb١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦رحمگزارش
21 | 0
messenger١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیک فرستندهگزارش
2 | 0
secretes١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترشحگزارش
7 | 1
notable١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦محسوسگزارش
5 | 0
activation١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦برانگیختگیگزارش
7 | 1
spatial ability١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦توانایی فضاییگزارش
0 | 0
well developed spatial١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦به خوبی رشد کردهگزارش
0 | 0
command١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحت امر کنترل کردنگزارش
16 | 0
split brain١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دوپاره مغزگزارش
7 | 0
organizing١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦سازمان دادنگزارش
0 | 0
projection areas١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مناطق پیش بینی شدهگزارش
0 | 0
routed١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦هدایت شدندگزارش
0 | 0
reticular١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦شبکه ایگزارش
5 | 0
ascending١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦صعودیگزارش
0 | 0
hemispheres١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نیمکره هاگزارش
2 | 0
subcortical١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦زیر قشریگزارش
7 | 0
tracts١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مسیرها مجاریگزارش
0 | 0
prepare١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اماده کردنگزارش
5 | 1
prepares١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اماده کردنگزارش
32 | 0
formation١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ساختگزارش
2 | 0
پیش مغز١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦forebrainگزارش
0 | 0
tract١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مسیرگزارش
16 | 1
cerebellum١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مخچهگزارش
14 | 0
vital١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مهم حیاتیگزارش
9 | 0
evolution١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تکامل فرگشتگزارش
2 | 0
forebrain١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیش مغزگزارش
2 | 0
تحیات١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦درود هاگزارش
5 | 0
graded٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣درجه بندیگزارش
0 | 0
reversal٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣وارونهگزارش
7 | 0
ions٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣یونهاگزارش
25 | 1
sheath٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣غلافگزارش
5 | 0
threshold٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣استانهگزارش
5 | 0
velum٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣Membranceگزارش
5 | 0
flow٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣جاریگزارش
5 | 0
ION٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣یونگزارش
0 | 0
brief٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مختصرگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده