محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcues٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نشانهگزارش
14 | 1
AID٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠حمایتی کمک کنندهگزارش
7 | 1
maintenance rehearsal٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مرور نگهداریگزارش
0 | 1
maintenance٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نگهداریگزارش
16 | 0
without intention٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠بدون قصدگزارش
0 | 0
effortful٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠پرزحمت با مشقتگزارش
0 | 0
enormous٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠زیاد عظیمگزارش
9 | 0
duration٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مدت طول اندازهگزارش
5 | 0
extend٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠افزایش دادن توسعه دادن بسط دادنگزارش
9 | 0
rehearsal٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مرور تمرینگزارش
5 | 0
phonological٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠واج شناختیگزارش
16 | 0
registers٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ثبت کنندهگزارش
2 | 0
briefly held٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مدت کوتاهیگزارش
2 | 0
incoming٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠وارد شدهگزارش
7 | 0
eyewitness٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨شاهد عینیگزارش
7 | 0
sincere٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨صادقانهگزارش
0 | 0
feats٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨اعجازگزارش
5 | 0
consistently٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨بطور مشترکگزارش
5 | 1
suggestion٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨تلقینگزارش
2 | 1
testimony٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨شهادتگزارش
2 | 0
amazing٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨خیره کنندهگزارش
9 | 0
against their will٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨برخلاف میل خودگزارش
0 | 0
susceptibility٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨حساس بودنگزارش
2 | 0
receptiveness٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨پذیرا بودنگزارش
0 | 0
low doses١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دوز های پایین مصرف کمگزارش
0 | 0
poor decision making١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تصمیم گیری نامناسبگزارش
0 | 0
ingredient١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جز سازنده عنصر ترکیبیگزارش
7 | 0
blur١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیره مبهمگزارش
0 | 0
pain relief١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کاهش دردگزارش
12 | 0
drug wears off١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دارو از بین میرودگزارش
0 | 0
deplete١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحلیل بردنگزارش
2 | 1
contributes١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دخالتگزارش
0 | 0
the subjective high١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نشئه ذهنیگزارش
0 | 0
substantially١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦قابل توجه قابل ملاحظهگزارش
5 | 0
withdrawal١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترکگزارش
18 | 0
consequence١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیامد عواقب نتیجهگزارش
12 | 1
counteract١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خنثی کردنگزارش
7 | 0
tolerance١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحملگزارش
7 | 0
modifying١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تغیردادنگزارش
5 | 0
vivid١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦واضحگزارش
16 | 0
nocturnal١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦شبانهگزارش
0 | 1
regards١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦در نظر گرفتنگزارش
9 | 0
fulfill١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ارضا کنندهگزارش
9 | 1
nightmares١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کابوسگزارش
0 | 0
apnea١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦وقفه تنفسیگزارش
9 | 0
slow wave١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦موج اهستهگزارش
0 | 1
evolved١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تکاملگزارش
7 | 1
recover from accumulated١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦بهبود یافتن از تراکمگزارش
0 | 0
restoration١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تجدیدگزارش
0 | 1
lenght١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مدتگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده