محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



ingredient١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جز سازنده عنصر ترکیبیگزارش
7 | 0
blur١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیره مبهمگزارش
0 | 0
poor decision making١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تصمیم گیری نامناسبگزارش
0 | 0
pain relief١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کاهش دردگزارش
5 | 0
counteract١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خنثی کردنگزارش
5 | 0
drug wears off١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دارو از بین میرودگزارش
0 | 0
deplete١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحلیل بردنگزارش
2 | 1
contributes١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دخالتگزارش
0 | 0
the subjective high١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نشئه ذهنیگزارش
0 | 0
substantially١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦قابل توجه قابل ملاحظهگزارش
5 | 0
withdrawal١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترکگزارش
16 | 0
tolerance١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحملگزارش
7 | 0
modifying١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تغیردادنگزارش
5 | 0
vivid١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦واضحگزارش
9 | 0
nocturnal١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦شبانهگزارش
0 | 1
regards١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦در نظر گرفتنگزارش
5 | 0
consequence١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیامد عواقب نتیجهگزارش
9 | 1
fulfill١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ارضا کنندهگزارش
2 | 0
nightmares١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کابوسگزارش
0 | 0
apnea١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦وقفه تنفسیگزارش
5 | 0
slow wave١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦موج اهستهگزارش
0 | 1
evolved١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تکاملگزارش
7 | 1
polygenic١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦چند ژنگزارش
2 | 0
recover from accumulated١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦بهبود یافتن از تراکمگزارش
0 | 0
restoration١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تجدیدگزارش
0 | 1
lenght١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مدتگزارش
2 | 1
amount١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مقداریگزارش
9 | 0
oral١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خوراکی دهانیگزارش
2 | 0
disruptions١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اختلالاتگزارش
7 | 0
secrete١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترشح کردنگزارش
9 | 0
suprachiasmatic nuclei١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦هسته های فوق چلیپاییگزارش
2 | 0
exclusion١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جلوگیریگزارش
0 | 1
central to our sense١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦حیاتی برای حس ماستگزارش
0 | 0
self reflective١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خود نگرگزارش
2 | 0
phenotype١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیپ پدیداریگزارش
5 | 0
polygenic in origin١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اصل چند ژنیگزارش
0 | 0
recessive١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نهفتهگزارش
7 | 0
identical١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦همسان مثل همگزارش
9 | 0
genotype١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تیپ ارثیگزارش
2 | 0
womb١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦رحمگزارش
14 | 0
messenger١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦پیک فرستندهگزارش
0 | 0
secretes١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦ترشحگزارش
7 | 1
notable١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦محسوسگزارش
2 | 0
activation١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦برانگیختگیگزارش
5 | 1
spatial ability١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦توانایی فضاییگزارش
0 | 0
well developed spatial١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦به خوبی رشد کردهگزارش
0 | 0
command١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تحت امر کنترل کردنگزارش
9 | 0
split brain١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دوپاره مغزگزارش
7 | 0
organizing١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦سازمان دادنگزارش
0 | 0
projection areas١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مناطق پیش بینی شدهگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده