محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcritical٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣انتقادیگزارش
16 | 1
wisdom٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣خرد حکمتگزارش
14 | 1
addressing٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣پرداختنگزارش
12 | 0
questioning truth٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تحقیق و تفحص دربارع حقیقتگزارش
0 | 0
questioning٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تفحصگزارش
2 | 0
merge٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ترکیبگزارش
2 | 0
counsel٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مشاورهگزارش
5 | 0
about individual٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بصورت انفرادیگزارش
0 | 0
make recommendation٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣توصیه کردنگزارش
7 | 0
معلول١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١به وجود امدهگزارش
5 | 0
نحوی١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١روشمندگزارش
2 | 1
designing curricula٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١طراحی برنامه درسیگزارش
0 | 0
post undergraduate٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١بعد از کارشناسی ( لیسانسf )گزارش
5 | 0
internship٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١کارورزیگزارش
5 | 0
on the job٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١ضمن خدمتگزارش
5 | 1
optimum٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١بهینه مطلوبگزارش
5 | 1
curricula٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١برنامه درسیگزارش
0 | 0
graduate٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١لیسانس گرفتنگزارش
2 | 1
subfields٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١رشته هاگزارش
5 | 1
granted٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١کسب شدهگزارش
9 | 0
master level degree٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١مدرک کارشناسی ارشدگزارش
0 | 1
covert٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١نااشکارگزارش
7 | 1
obedience١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اطاعتگزارش
9 | 1
without protest١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١بدون اعتراضگزارش
2 | 1
authority١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١قدرتگزارش
9 | 1
obey١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اطاعت فرمان بردنگزارش
7 | 1
diffusion١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١پخشگزارش
5 | 1
ally١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١همدستگزارش
2 | 1
confident١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١مطمنگزارش
5 | 1
conform١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تبعیتگزارش
9 | 1
inconsistency١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣١ناهماهنگیگزارش
9 | 1
intentionally١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١عمدا عامدا عمدیگزارش
5 | 1
self handicapping١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١خود ناتوان سازی امتیاز دادن به خودگزارش
2 | 1
assign١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تعیینگزارش
2 | 1
admit١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تایید پذیرفتنگزارش
5 | 1
equal١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١برابرگزارش
16 | 1
infantile١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١کودکیگزارش
0 | 1
anterograde amnesia١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١یادزدودگی پیش گسترگزارش
5 | 1
retrograde١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١پس گسترگزارش
0 | 1
acquired١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١کسب شدهگزارش
9 | 1
disuse١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١عدم استفادهگزارش
2 | 0
trace١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اثر رد نشانهگزارش
32 | 0
traces١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اثرگزارش
14 | 1
decay١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١زوالگزارش
12 | 0
numerous١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١متعددگزارش
2 | 0
initial١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١مقدماتیگزارش
14 | 1
monozygotic١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تک تخمکیگزارش
2 | 1
imagery٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تخیلیگزارش
2 | 1
distribute٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تقسیمگزارش
5 | 1
episodic٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠رویدادیگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده