محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهadmit١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تایید پذیرفتنگزارش
5 | 1
equal١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١برابرگزارش
14 | 1
infantile١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١کودکیگزارش
0 | 1
anterograde amnesia١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١یادزدودگی پیش گسترگزارش
2 | 1
retrograde١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١پس گسترگزارش
0 | 1
acquired١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١کسب شدهگزارش
7 | 1
disuse١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١عدم استفادهگزارش
2 | 0
trace١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اثر رد نشانهگزارش
18 | 0
traces١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اثرگزارش
12 | 0
decay١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١زوالگزارش
7 | 0
numerous١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١متعددگزارش
2 | 0
initial١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١مقدماتیگزارش
9 | 1
monozygotic١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تک تخمکیگزارش
2 | 1
imagery٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تخیلیگزارش
2 | 0
nodes٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠گره هاگزارش
2 | 1
episodic٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠رویدادیگزارش
5 | 1
distribute٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تقسیمگزارش
5 | 1
illustrate٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نشان دادنگزارش
5 | 0
procedural٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ر وش کارگزارش
2 | 1
declarative٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠بیانیگزارش
5 | 1
distributed٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠پخش شدهگزارش
7 | 1
spreading٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠گسترشگزارش
9 | 1
retaining٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نکهداریگزارش
5 | 0
experts٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠کارشناس خبرهگزارش
0 | 1
chunking٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠قطعه بندیگزارش
0 | 1
cues٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نشانهگزارش
9 | 1
AID٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠حمایتی کمک کنندهگزارش
5 | 0
maintenance rehearsal٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مرور نگهداریگزارش
0 | 1
maintenance٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نگهداریگزارش
14 | 0
briefly held٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مدت کوتاهیگزارش
2 | 0
without intention٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠بدون قصدگزارش
0 | 0
effortful٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠پرزحمت با مشقتگزارش
0 | 0
enormous٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠زیاد عظیمگزارش
9 | 0
duration٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مدت طول اندازهگزارش
2 | 0
extend٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠افزایش دادن توسعه دادن بسط دادنگزارش
7 | 0
rehearsal٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠مرور تمرینگزارش
5 | 0
phonological٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠واج شناختیگزارش
12 | 0
registers٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ثبت کنندهگزارش
2 | 0
incoming٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠وارد شدهگزارش
5 | 0
feats٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨اعجازگزارش
0 | 0
sincere٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨صادقانهگزارش
0 | 0
consistently٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨بطور مشترکگزارش
5 | 1
eyewitness٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨شاهد عینیگزارش
7 | 0
testimony٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨شهادتگزارش
2 | 0
suggestion٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨تلقینگزارش
2 | 1
amazing٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨خیره کنندهگزارش
7 | 0
against their will٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨برخلاف میل خودگزارش
0 | 0
susceptibility٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨حساس بودنگزارش
2 | 0
receptiveness٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨پذیرا بودنگزارش
0 | 0
low doses١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دوز های پایین مصرف کمگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده