محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهensures٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مطمن کردنگزارش
5 | 0
assigned٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گماردن گزارش
2 | 0
order to٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بمنظورگزارش
5 | 0
stratum٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣طبقهگزارش
0 | 0
assure٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣اطمینانگزارش
0 | 0
order to assure٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣به منظور اطمینانگزارش
0 | 0
replication٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تولید مجدد تکرار پذیریگزارش
2 | 0
proportion٠١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تناسبگزارش
9 | 0
stratified٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣طبقهگزارش
2 | 0
biased sample٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣نمونه سودارگزارش
0 | 0
equal chance٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣شانس یکسانگزارش
0 | 0
remembering٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣به یاد سپاریگزارش
7 | 0
sum٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مجموعگزارش
14 | 1
entities٠١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ماهیت نهادگزارش
7 | 0
whole entities٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣شکل های کلیگزارش
0 | 0
date back٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣برمیگردد به زمانگزارش
16 | 0
critical٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣انتقادیگزارش
14 | 1
wisdom٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣خرد حکمتگزارش
7 | 1
addressing٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣پرداختنگزارش
7 | 0
questioning truth٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تحقیق و تفحص دربارع حقیقتگزارش
0 | 0
questioning٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تفحصگزارش
0 | 0
merge٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ترکیبگزارش
2 | 0
counsel٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مشاورهگزارش
2 | 0
about individual٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بصورت انفرادیگزارش
0 | 0
make recommendation٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣توصیه کردنگزارش
0 | 0
معلول١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١به وجود امدهگزارش
5 | 0
نحوی١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١روشمندگزارش
2 | 0
on the job٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١ضمن خدمتگزارش
2 | 1
internship٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١کارورزیگزارش
2 | 0
post undergraduate٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١بعد از کارشناسی ( لیسانسf )گزارش
5 | 0
optimum٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١بهینه مطلوبگزارش
2 | 0
designing curricula٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١طراحی برنامه درسیگزارش
0 | 0
curricula٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١برنامه درسیگزارش
0 | 0
graduate٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١لیسانس گرفتنگزارش
0 | 1
subfields٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١رشته هاگزارش
2 | 1
granted٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١کسب شدهگزارش
7 | 0
master level degree٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١مدرک کارشناسی ارشدگزارش
0 | 1
covert٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١نااشکارگزارش
7 | 0
obedience١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اطاعتگزارش
2 | 1
without protest١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١بدون اعتراضگزارش
2 | 1
authority١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١قدرتگزارش
5 | 1
obey١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١اطاعت فرمان بردنگزارش
5 | 1
diffusion١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١پخشگزارش
2 | 1
ally١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١همدستگزارش
2 | 1
confident١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١مطمنگزارش
5 | 1
conform١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تبعیتگزارش
2 | 1
inconsistency١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣١ناهماهنگیگزارش
7 | 1
intentionally١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١عمدا عامدا عمدیگزارش
2 | 1
self handicapping١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١خود ناتوان سازی امتیاز دادن به خودگزارش
0 | 1
assign١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣١تعیینگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده