محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtorture١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤شکنجه ازار اذیت زجرگزارش
12 | 0
institutions١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤سازمان هاگزارش
0 | 0
euthanasia١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مرگ اسانگزارش
2 | 0
dignity١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤منزلت شان مقام کرامتگزارش
7 | 0
incapacitated١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ناتوانگزارش
0 | 0
declaration١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اعلامیه اظهارگزارش
5 | 0
eradicate١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤از بین بردنگزارش
7 | 0
custodial١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤متولیگزارش
0 | 0
lunatic asylum١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تیمارستانگزارش
5 | 0
epilepsy disorder١١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اختلال صرع ( تشنج )گزارش
0 | 0
dementia١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دیوانگی زوال عقل دمانسگزارش
18 | 0
priapism١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤شهوت رانیگزارش
0 | 1
middle ages١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤سده میانهگزارش
0 | 0
paralysis١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤رخوت سستی ناتوانی از حرکتگزارش
5 | 0
epilepsy١١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤صرعگزارش
2 | 0
nightmare١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کابوس بختکگزارش
7 | 0
avicenna١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ابن سیناگزارش
7 | 1
investigate a crime١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تحقیق درباره جرمگزارش
5 | 0
investigate١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تحقیقگزارش
5 | 0
personnel١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤پرسنل کارمندگزارش
0 | 0
scientist practitioner١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دانشمند درمانگرگزارش
2 | 0
practitioner١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤درمانگرگزارش
9 | 0
adhere١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤پیروی کردنگزارش
7 | 0
experiencing٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دچار تجربه گریگزارش
2 | 1
guarantee٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ضمانتگزارش
0 | 0
ensures٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مطمن کردنگزارش
5 | 0
assigned٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گماردن گزارش
2 | 0
stratum٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣طبقهگزارش
0 | 0
order to٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بمنظورگزارش
5 | 0
assure٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣اطمینانگزارش
0 | 0
order to assure٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣به منظور اطمینانگزارش
0 | 0
replication٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تولید مجدد تکرار پذیریگزارش
5 | 0
proportion٠١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تناسبگزارش
12 | 0
stratified٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣طبقهگزارش
5 | 0
biased sample٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣نمونه سودارگزارش
0 | 0
equal chance٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣شانس یکسانگزارش
0 | 0
remembering٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣به یاد سپاریگزارش
14 | 0
sum٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مجموعگزارش
21 | 1
entities٠١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ماهیت نهادگزارش
7 | 0
whole entities٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣شکل های کلیگزارش
0 | 0
date back٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣برمیگردد به زمانگزارش
18 | 0
critical٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣انتقادیگزارش
16 | 1
wisdom٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣خرد حکمتگزارش
9 | 1
addressing٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣پرداختنگزارش
12 | 0
questioning truth٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تحقیق و تفحص دربارع حقیقتگزارش
0 | 0
questioning٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تفحصگزارش
2 | 0
merge٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ترکیبگزارش
2 | 0
counsel٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مشاورهگزارش
5 | 0
about individual٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بصورت انفرادیگزارش
0 | 0
make recommendation٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣توصیه کردنگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده