محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهopinion٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤عقیده پیشنهاد رای اعتقادگزارش
2 | 1
diversification٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گوناگونیگزارش
2 | 0
qualities٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ویژگی ها خصوصیاتگزارش
12 | 0
reciprocity٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤عمل متقابل عکس العملگزارش
5 | 0
advocate٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤حامی طرفدارگزارش
9 | 0
infertile١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤بی ثمرگزارش
2 | 0
confined١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤محدودگزارش
12 | 1
implement١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ابزارگزارش
5 | 0
suppression١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤جلوگیریگزارش
12 | 0
wherein١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤در جایی کهگزارش
5 | 0
bypass١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گذرگاهگزارش
2 | 0
therein١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤در انجاگزارش
5 | 0
disobedience١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤سرکشیگزارش
2 | 0
dealer١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دلالگزارش
5 | 0
widespread١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گستردهگزارش
9 | 1
instructors١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مدرسانگزارش
0 | 1
psychiatric care١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مراقبت روانپزشکیگزارش
2 | 0
educators١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مربیانگزارش
9 | 1
abolished١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤منسوخگزارش
2 | 0
publication١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اشاعه نشرگزارش
7 | 0
twentieth century١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤قرن بیست یکمگزارش
0 | 1
provider١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤فراهم کننده مجریگزارش
0 | 0
dealers١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤فروشندگان گزارش
2 | 0
penalty١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مجازاتگزارش
9 | 0
torture١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤شکنجه ازار اذیت زجرگزارش
7 | 0
euthanasia١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤مرگ اسانگزارش
2 | 0
dignity١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤منزلت شان مقام کرامتگزارش
7 | 0
ethics١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اصول اخلاقگزارش
2 | 0
incapacitated١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ناتوانگزارش
0 | 0
declaration١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اعلامیه اظهارگزارش
5 | 0
institutions١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤سازمان هاگزارش
0 | 0
eradicate١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤از بین بردنگزارش
5 | 0
custodial١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤متولیگزارش
0 | 0
lunatic asylum١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تیمارستانگزارش
2 | 0
priapism١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤شهوت رانیگزارش
0 | 0
epilepsy disorder١١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اختلال صرع ( تشنج )گزارش
0 | 0
middle ages١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤سده میانهگزارش
0 | 0
paralysis١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤رخوت سستی ناتوانی از حرکتگزارش
5 | 0
dementia١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دیوانگی زوال عقل دمانسگزارش
9 | 0
epilepsy١١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤صرعگزارش
0 | 0
nightmare١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کابوس بختکگزارش
7 | 0
avicenna١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ابن سیناگزارش
7 | 1
investigate a crime١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تحقیق درباره جرمگزارش
5 | 0
investigate١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تحقیقگزارش
0 | 0
scientist practitioner١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دانشمند درمانگرگزارش
0 | 0
personnel١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤پرسنل کارمندگزارش
0 | 0
practitioner١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤درمانگرگزارش
9 | 0
adhere١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤پیروی کردنگزارش
5 | 0
experiencing٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دچار تجربه گریگزارش
0 | 1
guarantee٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ضمانتگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده