محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد ارشد روانشناسی
پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontract٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧منقبض شدنگزارش
5 | 0
conserves٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧ذخیره کردنگزارش
0 | 0
constricts٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تنگ کردن محدود کردنگزارش
0 | 0
elimination٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧دفعگزارش
0 | 0
relaxes bladder٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧مثانه منبسطگزارش
0 | 0
respiration٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تنفسگزارش
7 | 0
sweat glands٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧غده عرقگزارش
5 | 0
sweat٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧عرقگزارش
5 | 0
dilates pupils٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گشاد شدن مردمک چشمگزارش
0 | 0
tears٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧اشکگزارش
7 | 0
dilates٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧گشاد شدنگزارش
7 | 0
conserve٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧ذخیره کردن حفظ کردن گزارش
9 | 0
quiet٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧ارام ساکتگزارش
14 | 0
involuntary function٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧عملکرد غیر ارادیگزارش
0 | 0
immediately٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بی درنگگزارش
5 | 0
arc٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧قوس کمانگزارش
2 | 0
reflex arc٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧قوس رفلکسیگزارش
7 | 0
afferent٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧نورون آورانگزارش
2 | 0
encased٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦پوشیده شده احاطه شدهگزارش
5 | 0
decision٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦تصمیمگزارش
7 | 1
integrates٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦یکپارچه سازیگزارش
2 | 0
honor٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦محترم شمردنگزارش
2 | 1
informed٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦اگاهانهگزارش
7 | 0
identifiable٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦هویتگزارش
2 | 0
fully debriefing٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦کاملا مطلع کردنگزارش
2 | 0
deception٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦ترفندگزارش
12 | 0
debriefing٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦مطلع کردنگزارش
5 | 0
consent٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦رضایتگزارش
5 | 0
informed consent٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦رضتیت اگاهانهگزارش
12 | 0
significant factors٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦عوامل مهمگزارش
2 | 0
withdraw٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦منصرف شدنگزارش
9 | 0
decline٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦صرف نظر منصرف شدنگزارش
5 | 1
inform٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦اطلاع دادنگزارش
5 | 0
consuming٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦مصرف کننده گیرندهگزارش
9 | 1
concern٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦اهمیت دادنگزارش
7 | 0
reliable or valid٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦قابل اعتماد یا معنبرگزارش
2 | 0
supervision٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦سرپرستگزارش
7 | 0
guidelines٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦ایین نامهگزارش
2 | 1
valid٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦معتبر موثقگزارش
9 | 1
reliable٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦قابل اعتماد پایاگزارش
5 | 0
large amount٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦مقدار زیادگزارش
9 | 0
time consuming٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦وقت گیرگزارش
9 | 0
intensive information٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦اطلاعات کاملگزارش
2 | 0
جبن٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥بزدل ترسوگزارش
2 | 0
مشیت١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥عزم اراده خواستگزارش
14 | 0
مشیت الهی١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥خواست خداگزارش
9 | 0
opinions٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥عقاید نظراتگزارش
9 | 0
interobserver٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥بین مشاهده کنندگانگزارش
2 | 0
simultaneously٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥Same timeگزارش
12 | 0
interobserver reliability٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥پایایی میان مشاهدگرانگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده