برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباداله جایروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در ارتباط با- مربوط به ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

2 شدیداً ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

3 عامل ثبات ، ایستاگر ١٣٩٨/٠١/١٤
|

4 ایستاگر، عامل ثبات، ایستا بخش، سنگ ریزه، شن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

5 جدا کردن،قطع کردن، بریدن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

6 تنها ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

7 فراگیر بودن، همه گیر بودن برای اعضای یک جامعه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

8 آغازین، نخستین، ابتدایی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

9 فرا انسان؛ فرا بشر- پُست اُومان ١٣٩٨/٠١/٠٤
|