محدثه

محدثه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcallus culture١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢کشت پینهگزارش
2 | 0
regeneration١٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢باززایشگزارش
5 | 0
micropropagation١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢ریزتکثیریگزارش
5 | 0
rhizobium rhizogenes١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢ریزوبیوم رایزوژنز یک باکتری خاک گرم منفی استگزارش
2 | 0
embryogenic callus formation١٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١کالوس حاصل از جنین بالغگزارش
2 | 0
plant regeneration١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢١باززایی گیاهگزارش
2 | 0
suspensor١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢١آویزه بند ( در گیاه شناسی )گزارش
5 | 0
pgrs١٤:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١تنظیم کننده های رشد گیاهیگزارش
2 | 0
competent source tissue١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢١بافت مستعد اولیهگزارش
2 | 0
somatic embryogenesis١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢١جنین زایی سوماتیکگزارش
2 | 0
embryogenesis١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢١رویان زاییگزارش
12 | 0
egg incubation١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٨برتخم نشینی یا تخم خوابی اشاره به فرایندی دارد که طی آن برخی جانوران تخم گذار بر روی تخم هایشان می نشینندگزارش
5 | 0
cross generational١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٨ Cross - generational refers to pairings with a big age difference or between characters from different generations. گزارش
5 | 1
voltinism٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٥تعداد نسل در یک سال را ولتینیسم می نامند. /خواب یا دفعات تخمگذاری در سالگزارش
2 | 0
intragenerational٠٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٥میان نسلی، میان دودمانی.گزارش
0 | 1
transgenerational١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١٣ترنس جنریشنال ( انتقال بین نسلی )گزارش
9 | 0
polyphenism٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٣پلی فنیسم به تغییرات فصلی در رنگ یا ساختار یک جاندار اشاره دارد . گزارش
0 | 0
photoperiodic٠٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٣تناوب نوری، فِتوپِریودیکگزارش
2 | 0
chronopotentiometry١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٠اندازه گیری ولتاژ بر حسب زمان ( کرونو پتانسیومتری )گزارش
2 | 0
water splitting٠٥:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/١٠شیمی - شکافت آبگزارش
2 | 0