برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 - عملی است که می خواهد دو یا چند شخصیت خیالی یا افراد مشهور در یک رابطه معمولاً عاشقانه به سر ببرند.
- عمل یا رویه بحث ، نوشتن ، یا امید به داشتن ...
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

2 - عملی است که می خواهد دو یا چند شخصیت خیالی یا افراد مشهور در یک رابطه معمولاً عاشقانه به سر ببرند.
- عمل یا رویه بحث ، نوشتن ، یا امید به داشتن ...
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

3 ماسکهای رساننده هوای اتمسفری ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

4 ماسکهای تصفیه کننده هوا ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

5 ترشحی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

6 When someone has been having sex with several different people.
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

7 تزریق ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

8 مقاوم به حل شدن در آب ، ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

9 دوباره پوشاندن، بستن مجدد، غلاف کردن مجدد، سرسوزن را دوباره روی نیدل گذاشتن. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

10 هموابستگی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

11 اصطلاح یا بهانه ای برای بی پرده سخن گفتن. آن را همانگونه که هست به تو می گویم ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

12 US, informal : to criticize (someone) in an angry way
سرزنش کردن، با عصبانیت انتقاد کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

13 If you say that someone is beaming, you mean that they have a big smile on their face because they are happy, pleased, or proud about something. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

14 hit somebody right square in the face

It means directly in the face. It is used for emphasis, the sentence would be complete without it.
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

15 mess with someone's mind/head:
to cause someone to feel confused
The movie messes with your mind and you don't find out what's going on until ...
١٣٩٨/١٢/١١
|

16 اکسی انیون ١٣٩٨/١١/١١
|

17 مکعب زیرکونیا (CZ) ١٣٩٨/١١/١٠
|

18 اراضی غنی از پوده ١٣٩٨/١١/٠٤
|

19 پارامتری‌ كردن‌
پارامترسازي
١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 چند زمانی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 زیرحوضه آبریز ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 محیط انسان ساخت، محیط مصنوع ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

23 چای سرد، یه جور نوشیدنی خنک هست. ١٣٩٨/١٠/١٧
|

24 لیگاند چنددندانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

25 مشخصات فني روية جوشكاري(Welding Procedure Specification-WPS) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

26 مدرك كنترل كيفي دستورالعمل ( Procedure Qualification Records-PQR ) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

27 (American Welding Society ( AWS
انجمن جوشكاران آمريكا
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

28 چاله جوش(در جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

29 رویه جوش (اصطلاح جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

30 حوضچه جوش ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

31 to not feel confident about what to do or how to behave ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

32 دون دون شدن پوست
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

33 اورئولین
Aureolin=(sometimes called cobalt yellow) is a pigment sparingly used in oil and watercolour painting
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

34 نوعی نشانگر ژنتیکی: IRAP = چندشکلی تقویت‌شده بین رتروترانسپوزونی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

35 نوعی توالی ژنتیکی: ASAP = الل خاص همراه آغازگر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

36 نوعی توالی ژنتیکی: ISTR = توالی تکراری معکوس برچسب‌گذاری شده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

37 نوعی نشانگر ژنتیکی: SNP = چندشکلی تک نوکلئوتیدی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

38 نوعی نشانگر ژنتیکی: VNTR = توالی پشت‌سرهم تکراری تغییرپذیر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

39 نوعی نشانگر ژنتیکی: OP = چندشکلی الیگونوکلئوتید ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

40 نوعی نشانگر ژنتیکی: SSR = توالی‌های تکراری ساده یا ریزماهواره‌ها ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

41 نوعی نشانگر ژنتیکی: AFLP =چندشکلی طولی قطعات تکثیریافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

42 نوعی نشانگر ژنتیکی:RFLP = چندشکلی طولی قطعات برش‌یافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

43 نوعی نشانگر ژنتیکی: RAPD = چندشکلی قطعات دی‌ان‌ای تکثیریافته تصادفی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

44 . to maintain one's calmness or sanity
I don't know if I can hold myself together through another horrible day like this one. I don't know how sh ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

45 کشت رویان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

46 کشت پینه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

47 باززایش ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

48 ریزتکثیری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

49 کالوژنز ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

50 ریزوبیوم رایزوژنز یک باکتری خاک گرم منفی است ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|