برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماسکهای رساننده هوای اتمسفری ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

2 ماسکهای تصفیه کننده هوا ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

3 ترشحی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

4 When someone has been having sex with several different people.
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

5 تزریق ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

6 مقاوم به حل شدن در آب ، ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

7 دوباره پوشاندن، بستن مجدد، غلاف کردن مجدد، سرسوزن را دوباره روی نیدل گذاشتن. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

8 هموابستگی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

9 اصطلاح یا بهانه ای برای بی پرده سخن گفتن. آن را همانگونه که هست به تو می گویم ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

10 US, informal : to criticize (someone) in an angry way
سرزنش کردن، با عصبانیت انتقاد کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

11 If you say that someone is beaming, you mean that they have a big smile on their face because they are happy, pleased, or proud about something. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

12 hit somebody right square in the face

It means directly in the face. It is used for emphasis, the sentence would be complete without it.
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

13 mess with someone's mind/head:
to cause someone to feel confused
The movie messes with your mind and you don't find out what's going on until ...
١٣٩٨/١٢/١١
|

14 اکسی انیون ١٣٩٨/١١/١١
|

15 مکعب زیرکونیا (CZ) ١٣٩٨/١١/١٠
|

16 اراضی غنی از پوده ١٣٩٨/١١/٠٤
|

17 پارامتری‌ كردن‌
پارامترسازي
١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 چند زمانی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

19 زیرحوضه آبریز ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 محیط انسان ساخت، محیط مصنوع ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

21 چای سرد، یه جور نوشیدنی خنک هست. ١٣٩٨/١٠/١٧
|

22 لیگاند چنددندانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

23 مشخصات فني روية جوشكاري(Welding Procedure Specification-WPS) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

24 مدرك كنترل كيفي دستورالعمل ( Procedure Qualification Records-PQR ) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

25 (American Welding Society ( AWS
انجمن جوشكاران آمريكا
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

26 چاله جوش(در جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

27 رویه جوش (اصطلاح جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

28 حوضچه جوش ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

29 to not feel confident about what to do or how to behave ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

30 دون دون شدن پوست
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

31 اورئولین
Aureolin=(sometimes called cobalt yellow) is a pigment sparingly used in oil and watercolour painting
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

32 نوعی نشانگر ژنتیکی: IRAP = چندشکلی تقویت‌شده بین رتروترانسپوزونی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

33 نوعی توالی ژنتیکی: ASAP = الل خاص همراه آغازگر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

34 نوعی توالی ژنتیکی: ISTR = توالی تکراری معکوس برچسب‌گذاری شده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

35 نوعی نشانگر ژنتیکی: SNP = چندشکلی تک نوکلئوتیدی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

36 نوعی نشانگر ژنتیکی: VNTR = توالی پشت‌سرهم تکراری تغییرپذیر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

37 نوعی نشانگر ژنتیکی: OP = چندشکلی الیگونوکلئوتید ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

38 نوعی نشانگر ژنتیکی: SSR = توالی‌های تکراری ساده یا ریزماهواره‌ها ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

39 نوعی نشانگر ژنتیکی: AFLP =چندشکلی طولی قطعات تکثیریافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

40 نوعی نشانگر ژنتیکی:RFLP = چندشکلی طولی قطعات برش‌یافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

41 نوعی نشانگر ژنتیکی: RAPD = چندشکلی قطعات دی‌ان‌ای تکثیریافته تصادفی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

42 . to maintain one's calmness or sanity
I don't know if I can hold myself together through another horrible day like this one. I don't know how sh ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

43 کشت رویان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

44 کشت پینه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

45 باززایش ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

46 ریزتکثیری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

47 کالوژنز ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

48 ریزوبیوم رایزوژنز یک باکتری خاک گرم منفی است ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

49 کالوس حاصل از جنین بالغ ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

50 باززایی گیاه ١٣٩٨/٠٩/٢١
|