برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجتبی فراهانی
انگلیسی لازمه زندگی امروز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 borrow ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 کشور،
به معنی اطراف شهر هم می باشد
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

3 interfere ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

4 wedding planner ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

5 آرایش کننده سگ ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

6 across,around ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

7 essay ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

8 conference ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

9 chef
تلفظش هم" شِف" است
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

10 mall ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

11 یه ذره ،کمی ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

12 sick ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

13 dear
عزیزم :my dear one
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

14 سرزمین آریایی ها ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

15 mother tongue
first language
main language
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

16 با نگرانی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

17 سرباز
تلفظش هم " سُلجِر" هست
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

18 احمق
silly:fool
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

19 ارتش ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

20 Heavenیعنی بهشت اماHeavens یعنی خدای من ١٣٩٩/٠٤/١٥
|