برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن طاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نهاد ریاست جمهوری ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

2 عقل کل
مثال ask the mastermind
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

3 feeling very cleary ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

4 با این که ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

5 کم گوی /گزیده ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

6 دوشیدن /چلاندن ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

7 شکل دادن ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

8 تصور اشتباه داشتن ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

9 banter ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

10 سرکش _ not easily managed or controlled ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

11 sordid ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

12 فرار ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

13 تعطیلات /اوقات فراغت ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

14 غذا دادن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

15 رتبه در یک ارگان یا حرفه ١٣٩٩/٠١/١٩
|

16 آشنا شدن ١٣٩٩/٠١/١٩
|