برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Misagh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم:نگرانی فعل:نگرانی داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

2 اسم:ردا فعل:پوشاندن(حقیقت،احساسات) ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 حاکی از بی میلی و یا اکراه ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|