برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Misagh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مودب ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

2 ناخوشایند(صفت)2-ناخونده(مثل مهمان) ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

3 noun:نفرت،کینه توزی ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

4 آدم ریاکار ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

5 این کلمه است
متواضع میشه
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

6 با وقار ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

7 مونث hero:قهرمان زن حالا چه تو داستان چه شخصیت ،شجاعت یا مهارت
دقت کنید که ترجمه هروئین غلط است. شکل درست هروئین :heroin
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

8 سرکوب شده ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

9 حیله گر ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

10 دغل باز ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

11 بدبختی
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

12 ویژگی مثبت ١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 خجالتی (به خاطر کمبود اعتماد به نفس) Syn:Shy ١٤٠٠/٠١/٢١
|

14 رو اعصاب کسی بودن
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

15 سمج ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

16 splitting headache:سردرد شدید ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

17 disgusting ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

18 سرد و نمناک
١٤٠٠/٠١/٠٨
|

19 اشتهاآور متضاد: ~un ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

20 1-رایحه 2-عطر هم معنی:scent ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

21 به رخ کشیدن
١٣٩٩/١٢/١٢
|

22 صدای زیر(از حد معمولی) بلند تر
opp:low-pitched:بم
١٣٩٩/١٢/١١
|

23 سلانه سلانه راه رفتن

١٣٩٩/١٢/٠٥
|

24 قرمز شدن چهره از عصبانیت یا شرمندگی ١٣٩٩/١١/٢٨
|

25 بد تعبیر کردن ١٣٩٩/١١/٢٨
|

26 narrow shoulders and broad hips ١٣٩٩/١١/٢٦
|

27 افزایش دادن،بهبود بخشیدن،تقویت کردن ١٣٩٩/١١/٢٦
|

28 کارخانه چوب بری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

29 N:جریان،رود کوچک،زنجیره ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

30 مثل یک خانوم(صفت) ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

31 ناعادلانه و غلط ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

32 اسم:نگرانی فعل:نگرانی داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

33 اسم:ردا فعل:پوشاندن(حقیقت،احساسات) ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

34 حاکی از بی میلی و یا اکراه ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|